Anders Karlhede, med operativt ansvar för forskningsinfrastrukturfrågor

Anders Karlhede, professor och rektorsråd. Foto: Eva Dalin

Uppdraget rör i stor utsträckning nationell forskningsinfrastruktur där forskningsuniversiteten nu är allt aktivare och tar allt större ansvar. Rektorsrådet är Stockholms universitets representant i URFI, Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, styrelseledamot i SciLifeLab och SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, samt ledamot i Universitetens referensgrupp, URG, för MAX IV.  Rektorsrådet rapporterar direkt till rektor i dessa frågor.

Johan Kuylenstierna, med operativt ansvar för hållbar utveckling

Johan Kuylenstierna. Foto: Niklas Björling

Uppdraget som rektorsråd för hållbar utveckling innebär dels att bistå rektor i frågor som rent allmänt kan kopplas till hållbar utveckling med bäring på universitetets verksamhet och dels att i övrigt bidra till universitetets utveckling inom området genom att stödja samverkan såväl externt som internt. Externt innebär uppdraget att verka för ökat samarbete och samverkan med olika typer av samverkansparter men även att när rektor så önskar representera Stockholms universitet i möten eller arbetsprocesser som rör hållbar utveckling. Internt innebär uppdraget att bidra till att utveckla universitetets arbete med frågor som rör hållbar utveckling men även att verka för att lyfta universitetets engagemang och profil gentemot det omgivande samhället. Ett specifikt uppdrag är att leda arbetet med Stockholms universitets Hållbarhetsforum och att utveckla detta till en mötesplats som engagerar ett brett deltagande från hela universitetet liksom dialog och samverkan mellan universitetet och andra aktörer.

Karin Bergmark, med operativt ansvar för internationell samverkan

Karin Bergmark Foto: Eva Dalin

Uppdraget innebär att avlasta rektor och övrig ledning avseende internationell samverkan och att ingå i de strukturer som finns på plats, bl.a. SINT-nätverket (Samordning av internationalisering), framför allt i samarbete med Global Engagement Team, vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Planer framöver utvecklas i dokumentet Global engagement – den långsiktiga planen för SUs internationella verksamhet där det framgår att huvudmålet är att Stockholms universitet ska verka för en akademisk miljö som är internationell och genomsyras av excellens, för att förbättra förutsättningar för internationell rekrytering, mobilitet och samarbete och för att öka den internationella synligheten och närvaron. Förutom ökad samordning innebär satsningen ett mer proaktivt internationaliseringsarbete med betoning på strategisk analys för att universitetet fortsatt ska kunna agera både långsiktigt och flexibelt.

Mats Danielson, med operativt ansvar för samverkan och IT

Mats Danielsson, professor och rektorsråd

Uppdraget som rektorsråd för samverkan innebär dels att bistå rektor i frågor som rör samverkan med omgivande samhälle och dels att i övrigt bidra till universitetets utveckling genom att stödja samverkan såväl externt som internt. Externt innebär uppdraget att verka för centrala avtal med större samverkansparter (t.ex. Region Stockholm och Stockholms stad) och att representera Stockholms universitet utåt på strategisk nivå i frågor som rör samverkan. Internt innebär uppdraget att ta tillvara och bevaka kärnverksamhetens intressen, behov och önskemål inom samverkansfrågor på universitetet. Uppdraget som rektorsråd för IT innebär att i IT-frågor inom universitetet dels bistå rektor och dels ta tillvara och bevaka kärnverksamhetens intressen, behov och önskemål. Kärnverksamhetens intressen är främst av två typer: funktionella intressen och budgetfrågor (prioritering av resurser). För att kunna tillvarata dessa intressen har IT-samordningsgruppen skapats där rektorsrådet är ordförande.