Valförrättningar

Handläggning och regelverk rörande valen

Val av förslag till vicerektorer hanteras av respektive områdeskansli. Val av fakultetsnämnder och val av förslag till dekaner prodekaner förrättats av respektive områdes/fakultetskansli (som protokollför valen). Rektor fattar beslut om utseende av vicerektorer, dekaner och prodekaner. Val till institutionsstyrelser förrättas vid respektive institution på uppdrag av prefekten.

Valförrättningar vid Stockholms universitet

Du som är anställd eller student vid Stockholms universitet kan genom att aktivt delta i berörda val vara med och påverka de beslut som fattas vid universitetet.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Förvaltningschef
Eino Örnfeldt

Biträdande förvaltningschef
Åsa Borin