Vid universitetet hörs lärare, övriga anställda och studenter inför utseende av rektor och prorektor genom Stockholms universitets hörandeförsamling. Lärarna i hörandeförsamlingen utgör dessutom valförsamling vid val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna. Rektor beslutar om fördelningen av platserna i hörandeförsamlingen. Respektive områdesnämnd utser sina elektorer jämte personliga ersättare. Röstlängden fastställs av rektor. Se fil nedan för utsedda ledamöter och suppleanter.

För hörandeförsamlingen och dess arbete finns särskilda riktlinjer framtagna.

Hösten 2017 skedde val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen genom elektorerna (lärarna) i Stockholms universitets hörandeförsamling.

Övergripande frågor om hörandeförsamlingen och dess arbete besvaras av Anna Riddarström och Henrik Lindell, e-post: organisation@su.se