Anställda och studenter vid Stockholms universitet kan genom att aktivt delta i berörda val vara med och påverka de beslut som fattas vid universitetet.

Universitetsstyrelsen har beslutat 2017-04-28 om den övergripande organisationen vid Stockholms universitet. Sammansättning av och uppdragen till respektive organ återfinns i universitetets arbetsordning.

Val vid universitetet hösten 2017

  • Val av förslag till vicerektor och ordförande i områdesnämnd
  • Val av förslag till dekanus och prodekanus
  • Val av fakultetsnämnd och ledamöter i områdesnämnd för HS-området
  • Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen
  • Val av institutionsstyrelse

Nedan följer en kortfattad och övergripande beskrivning över valprocesserna vid universitetet hösten 2017. Hur valen ska gå till regleras i föreskrifter beslutade av rektor 2017-04-28. Mandatperioden är 2018-01-01 – 2020-12-31.

I områdes- och fakultetsnämnd samt i institutionsstyrelse har studenterna rätt att vara representerade. Studenternas representanter utses av studentkåren för ett år.

Val av vicerektor inom humanvetenskapliga området

Vicerektorerna för humanvetenskapliga området är ordförande, respeltive vice ordförande, i områdesnämnden för humanvetenskap. Vicerektorerna utses av rektor efter förslag genom val inom området. En ordförande utsedd av sittande områdesnämnd inom humanvetenskapliga området utgör, tillsammans med ordförandena i fakultetsnämndernas valberedningar inom området, valberedning för valet av förslag till vicerektorer. Valberedningens förslag offentliggörs efter det att retkor beslutat om områdets dekaner, och följs av en period av fri nominering bland röstberättigade lärare. Valet kommer att ske fakultetsvis. Valet administreras av områdeskansliet för humanvetenskap i samråd med fakultetskanslierna.

Efter valet kommer förslaget lämnas till rektor, redovisat per fakultet, och rektor beslutar att utse vicerektorer.

Val av områdesnämnd inom humanvetenskapliga området

Detta är ett indirekt val och platserna i områdesnämnden för humanvetenskap besätts av vicerektorer, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet (se nedan).

Val av fakultetsnämnd och förslag till dekan och prodekan

Nu sittande fakultetsnämnder har utsett valberedningar som arbetar med att ta fram ett förslag. Inför detta har fakultetskanslierna tagit fram förteckningar över vilka lärare som är röstberättigade respektive valbara vid fakulteten. Alla lärare vid fakulteten (även odisputerade) som har ett förordnande som är mer än två år vars omfattning är minst halvtid är röstberättigade i valet. För att vara valbar ska man utöver detta även vara disputerad eller bedömas ha motsvarande vetenskapliga kompetens.

Valberedningarnas förslag offentliggörs av fakultetskanslierna och en period av fri nominering följer. Alla som är röstberättigade vid fakulteten kan nominera personer till de olika posterna.

Efter nomineringsperioden kommer val att hållas. Valen är elektroniska och hanteras med hjälp av IT-avdelningen. De personer som får flest röster är valda till ledamöter av fakultetsnämnden. Förslaget till dekan och prodekan lämnas till rektor som beslutar om föreslagna personer ska utses till dekan och prodekan. Den som utses till dekan för den Naturvetenskapliga fakulteten utses även till vicerektor för naturvetenskap.

Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Detta val sker genom lärarna i universitetets hörandeförsamling. Områdesnämnderna utser sina representanter i hörandeförsamlingen. De 36 platserna är fördelade utifrån antalet lärare vid föregående val (dvs. det som genomfördes 2014). Hörandeförsamlingen bestämmer hur valet ska gå till dvs om valberedning ska utses eller om valet ska genomföras på annat sätt.

Val av institutionsstyrelse

Alla institutioner ska välja nya styrelser. Sammansättningen på styrelsen är beslutad av rektor efter förslag från institutionen genom prefekten. Om institutionerna vill ändra sammansättningen ska ansökan om detta göras hos rektor senast 2017-10-13. Institutionsstyrelserna består av lärare/forskare (generellt två tredjedelar), studenter (högst en tredjedel), representanter för TA-personal och eventuella yrkeslivsrepresentanter. Majoriteten av institutionsstyrelsens ledamöter ska vara vetenskapligt kompetenta. Lärarrepresentanterna väljs bland institutionens lärare och TA-representanten/erna väljs bland TA-personalen. Valen bör genomföras elektroniskt med hjälp av IT-avdelningen.

Avdelningen för planering och ledningsstöd bistår med råd och stöd i samband med att de olika valen genomförs. Kontaktpersoner vid Avdelningen för planering och ledningsstöd är Anna Riddarström och Henrik Lindell (organisation@su.se). Gällande regelverk för valen finns i nätbaserade Regelboken och aktuella beslut rörande valen kommer läggas ut på webbplatsen för respektive val.

Eventuella synpunkter på valen och dess genomförande tillställs rektor och sänds till Avdelningen för planering och ledningsstöd inom 7 arbetsdagar efter avslutat val.