Organisation

Så här styrs Stockholms universitet

Stockholms universitet är en statlig myndighet och styrs av lagar, förordningar och de beslut som regering och riksdag fattar. Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ och rektor är universitetets myndighetschef.

Organisationsschema Stockholms universitet februari 2019

Organisationsschema för Stockholms universitet

Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt universitetsförvaltningen bestående av 11 avdelningar.

  • Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten, Ann-Marie Begler, Adam Tiwe, Micaela Kedhamar, Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius och Mats Danielson. Universitetsstyrelsen 2020-05-06 Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.
  • Är du uppdaterad på förändringarna på organisatoriska webbsidor? 2019-02-12 Organisatoriska förändringar inom Stockholms universitet sker kontinuerligt. Institutions- och centralistorna samt organisationsscheman aktualiseras genom rektorsbeslut, beslut universitetsdirektören, eller årligen via avstämningar med kanslichefer och vicerektorer inom human- och naturvetenskapen.
  • Astrid Söderbergh Widding. Photo: Niklas Björling Universitetets ledning 2019-02-12 Universitetets ledning består av rektor, prorektor, tre vicerektorer, universitetsdirektör samt biträdande universitetsdirektör. Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Universitetets ledning

Rektor
Astrid Söderbergh Widding

Prorektor
Clas Hättestrand

Vicerektorer
Astri Muren
Elisabeth Wåghäll Nivre
Henrik Cederquist

Universitetsdirektör
Eino Örnfeldt

Biträdande universitetsdirektör
Åsa Borin