Universitetsstyrelsen fastställer strategierna och rektor fastställer utifrån dessa de övergripande målsättningarna för perioden. Vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen fastställer därefter åtgärdsplaner.

Innan strategierna fastställs förankras de både inom kärnverksamheten och inom universitetsförvaltningen. Detta sker genom diskussioner vid prefekt- och chefsmöten, i Områdesövergripande rådet och i universitetsstyrelsen. Vid behov genomförs även remissförfarande.

Arbetet med universitetets riskanalys är en del av verksamhetsplaneringen. Utifrån universitetets strategier och övergripande målsättningar identifieras risker som sedan värderas och prioriteras. Hanteringen av de prioriterade riskerna dokumenteras i de tvååriga åtgärdsplanerna som fastställs av vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen. Åtgärderna följs upp tertialvis och i slutet av året görs en bedömning om det finns behov att revidera riskanalysen. Riskanalysen kan även revideras vid andra tillfällen under året om det finns behov. Universitetsstyrelsen fastställer riskanalysen.

I verksamhetsplaneringen ingår även universitetsstyrelsens beslut om fördelning av anslag. Anslagen fördelas huvudsakligen till områdesnämnderna som beslutar om den vidare fördelningen. Universitetsstyrelsen fattar vanligtvis beslut om anslagsfördelning i oktober/november.

Även budgetunderlaget som universitetet i februari varje år lämnar till regeringen är en del av den övergripande planeringsprocessen. I budgetunderlaget redogör universitetet för verksamhetens utveckling under perioden – vilka utmaningar som universitetet identifierat och vilka insatser från regeringen som man önskar. Universitetet redogör också för hur man ser på den ekonomiska utvecklingen under den kommande treårsperioden.

I nedanstående PDF-dokument, Årscykel – planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, framgår när under året beslut fattas och uppföljning sker av verksamhet och ekonomi på central nivå.

I den yttre mörkblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som är årligen återkommande, t.ex. beslut om fördelning av anslagsmedel. I den ljusblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som sker vartannat år, såsom beslut om åtgärdsplanen. Den gröna cirkeln rymmer det som sker vart tredje år och den orangea det som beslutas och följs upp vart fjärde år, i denna cirkel finns strategierna.

I årscykeln framgår när under året besluten fattas och när uppföljningar genomförs. Beredningen av ärenden pågår emellertid under längre tid.

Strategiska områden och övergripande målsättningar för Stockholms universitet 2021-2022

Inför framtagandet av åtgärdsplanerna för 2021–2022 beslutade rektor, efter beredning med vicerektorerna och områdesövergripande rådet, om strategiska områden och övergripande målsättningar som områdenas och universitetsförvaltningens åtgärdsplaner ska utgå ifrån. Utifrån dessa har områdena och universitetsförvaltningen satt upp mål för perioden till vilka man kopplat åtgärder som bidrar till att målen nås. Till målen kopplas även åtgärder för att hantera de av styrelsen fastställda riskerna.

Följande strategiska områden och övergripande målsättningar gäller för perioden 2021–2022.

1.    Universitetets utbildning håller hög kvalitet och bidrar till individens utveckling och samhällets kompetensförsörjning.

 • Universitetets utbildningar bidrar till det hållbara samhällets kompetensförsörjning.
 • Kvaliteten säkras genom att utbildningen ges i nära samspel med forskningen och genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
 • Studenternas internationella erfarenheter ökar.
 • Universitetet har välutvecklad samverkan med Region Stockholm och kommunerna i Stor-Stockholm.

2.    Universitetet bedriver internationellt framstående forskning – som utvecklar ny kunskap och bidrar till det hållbara samhället – och är en attraktiv samarbetspartner nationellt och internationellt.

 • Universitet säkrar kvaliteten inom forskning genom ett systematiskt arbete för att bygga starka forskningsmiljöer.
 • Universitetet verkar för effektivare utnyttjande av nationella och internationella forskningsinfrastrukturer.
 • Universitetets vetenskapliga publiceringar sker i öppet tillgängliga källor.
 • Universitetet har välutvecklat samarbete inom ramen för Stockholm trio.

3.    Universitetets utbildningar och studiemiljö attraherar en mångfald av studenter.

 • Universitetets utbildningsutbud och undervisning lockar studenter från hela Sverige och andra länder.
 • Universitetet erbjuder en god studiemiljö och goda studieförutsättningar.

4.    Universitetet bygger starka akademiska miljöer genom ett strategiskt rekryteringsarbete och är en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare.

 • Universitetet erbjuder goda forskningsmiljöer och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.
 • Universitetets lokaler är ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

5.    Universitetet har ett effektivt och väl samordnat verksamhetsstöd.

 • Universitetets verksamheter har goda planeringsförutsättningar och en ekonomi i balans.
 • Universitetets verksamhetsstöd präglas av samarbete, effektivitet och ett professionellt förhållningssätt.

6.     Universitetet har en tydlig hållbarhetsprofil som bidrar till en hållbar utveckling samt minskad miljö- och klimatpåverkan.

 • Universitetet bidrar till att dess ny- och ombyggnation ligger i linje med nationella och regionala klimat- och miljömål
 • Universitetets inköp och nyttjande av varor, produkter och tjänster genomförs utifrån ett hållbarhetsperspektiv för ett effektivt resursutnyttjande
 • Universitetets tjänsteresor med flyg minskar till förmån för markbundna resor

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av universi­tetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Rikard Skårfors, Ledningssekretariatet (protokollfö­rare).  Föredragande i ärendet har varit Katharina Soffronow.