En ny modell med fyraåriga strategier för Stockholms universitet vilka kompletteras med tvååriga åtgärdsplaner ersätter från och med 2015 den tidigare modellen med en långsiktig plan och en verksamhetsplan. Strategierna sträcker sig från 2015-2018. Tillsammans utgör strategierna och den universitetsövergripande åtgärdsplanen spetsen i en triangel där de båda vetenskapsområdenas åtgärdsplaner utgör basen. Åtgärdsplanerna följs kontinuerligt upp.

Strategierna har förankrats både inom kärnverksamheten och inom universitetsförvaltningen. Detta har skett först genom diskussioner vid prefekt- och chefsmöten, därefter genom en remissomgång följd av diskussioner i Områdesövergripande rådet, och slutligen genom diskussion i universitetsstyrelsen.

Det är universitetsstyrelsen som beslutar om strategierna medan rektor beslutar om den universitetsövergripande åtgärdsplanen.

I planeringsprocessen ingår även det centrala fördelningsbeslutet (universitetets budget). I fördelningsbeslutet fördelas anslag framför allt till områdesnämnderna som sedan fördelar anslagen vidare inom sina respektive områden. Universitetsstyrelsen fattar normalt beslut om anslagsfördelning i oktober/november.

Även budgetunderlaget som universitetet i februari varje år lämnar till regeringen är en del av den övergripande planeringen. Budgetunderlaget innehåller bland annat verksamhetens intäkter och kostnader för de tre närmast följande åren och en bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Universitetet redogör också för de strategier och framtidsplaner som gäller för de kommande åren.

I nedanstående PDF-dokument, Årscykel planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, framgår när under året beslut fattas och uppföljning sker av verksamhet och ekonomi på central nivå.

I den yttre mörkblå cirkeln ligger de beslut och uppföljningar som är årligen återkommande, t.ex. beslut om fördelning av anslagsmedel. I den ljusblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som sker vartannat år, så som beslut om åtgärdsplanen. Den gröna cirkeln rymmer det som sker vart tredje år och den orangea det som beslutas och följs upp vart fjärde år, i denna cirkel hamnar strategierna.

I årscykeln syns när under året besluten fattas och när uppföljningar färdigställs. Beredningen av ärenden pågår emellertid under en längre tid. För en mer detaljerad bild av universitetets planerings- och uppföljningsarbete se Årscykel tid- och aktivitetsplan.