Stockholms universitet har en modell för verksamhetsplanering med fyraåriga strategier som kompletteras av tvååriga åtgärdsplaner. Nuvarande strategier gäller för perioden 2019–2022. Universitetsstyrelsen fastställer strategierna och rektor fastställer utifrån dessa de övergripande målsättningarna för perioden. Vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen fastställer därefter åtgärdsplaner.

Innan strategierna fastställs förankras de både inom kärnverksamheten och inom universitetsförvaltningen. Detta sker genom diskussioner vid prefekt- och chefsmöten, i Områdesövergripande rådet och i universitetsstyrelsen. Vid behov genomförs även remissförfarande.

Arbetet med universitetets riskanalys är en del av verksamhetsplaneringen. Utifrån universitetets strategier och övergripande målsättningar identifieras risker som sedan värderas och prioriteras. Hanteringen av de prioriterade riskerna dokumenteras i de tvååriga åtgärdsplanerna som fastställs av vetenskapsområdena och universitetsförvaltningen. Åtgärderna följs upp tertialvis och i slutet av året görs en bedömning om det finns behov att revidera riskanalysen. Riskanalysen kan även revideras vid andra tillfällen under året om det finns behov. Universitetsstyrelsen fastställer riskanalysen.

I verksamhetsplaneringen ingår även universitetsstyrelsens beslut om fördelning av anslag. Anslagen fördelas huvudsakligen till områdesnämnderna som beslutar om den vidare fördelningen. Universitetsstyrelsen fattar vanligtvis beslut om anslagsfördelning i oktober/november.

Även budgetunderlaget som universitetet i februari varje år lämnar till regeringen är en del av den övergripande planeringsprocessen. I budgetunderlaget redogör universitetet för verksamhetens utveckling under perioden – vilka utmaningar som universitetet identifierat och vilka insatser från regeringen som man önskar. Universitetet redogör också för hur man ser på den ekonomiska utvecklingen under den kommande treårsperioden.

I nedanstående PDF-dokument, Årscykel – planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, framgår när under året beslut fattas och uppföljning sker av verksamhet och ekonomi på central nivå.

I den yttre mörkblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som är årligen återkommande, t.ex. beslut om fördelning av anslagsmedel. I den ljusblå cirkeln återfinns de beslut och uppföljningar som sker vartannat år, såsom beslut om åtgärdsplanen. Den gröna cirkeln rymmer det som sker vart tredje år och den orangea det som beslutas och följs upp vart fjärde år, i denna cirkel finns strategierna.

I årscykeln framgår när under året besluten fattas och när uppföljningar genomförs. Beredningen av ärenden pågår emellertid under längre tid.