Remissvar

Remissvar från Stockholms universitet

Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten. Universitetet får ett stort antal remisser för vilka särskild sakkunskap inom ett eller flera vetenskapsområden krävs, så kallade expertremisser. Beslut om att avge yttrande över en expertremiss delegeras vanligen till områdesnämnd.

Från och med 2016 listar Stockholms universitet här de remissyttranden som avgetts av rektor. Vid eventuella frågor kontaktas den handläggare som ansvarat för respektive yttrande.

Remisser som besvarats av Naturvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Humanvetenskapliga området

Remisser som besvarats av Juridiska fakulteten

Aktuella remissyttranden

Kontakt

Äldre yttranden

För yttranden före 2016, var god kontakta registrator på e-post: registrator@su.se