Ansvarig enhet: Personalavdelning

Kontaktperson: Claes Strandlund

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020. Dokumentet kommer att revideras/upphävas under hösten 2020.)


Etisk vägledning – för att hålla en diskussion levande

Verksamheten vid Stockholms universitet skall präglas av fritt kunskapssökande, fri forskning och kritiskt tänkande. Universitetet värnar därför om forskningens integritet och självständighet. Verksamheten skall genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Universitetet skall också vara kulturbärare, värna om demokratiska värden och utgöra en arena för en fri debatt. Jämställdhet och jämlikhet skall råda och alla behandlas lika och bemötas med respekt oavsett roll.

Grundläggande värden

Rektor Kåre Bremer:
Jag vill värna om en kultur som grundar sig på hänsyn, rättvisa och öppenhet anställda och studenter sinsemellan. Min övertygelse är att en sådan kultur främjar en kreativ forsknings- och studiemiljö. Var och en har självklart ett moraliskt ansvar för det egna handlandet.

Min förhoppning är att denna vägledning kan utgöra en grund för diskussioner om etiska förhållningssätt vid våra arbetsplatser med dess olika förutsättningar. Universitetets etiska vägledning kan också stödja den som känner sig utsatt och bidra till ett ökat civilkurage hos alla i organisationen oavsett ställning, plats och situation. Ett etiskt förhållningssätt stärker vår professionalitet och kan vara drivkraft i vår verksamhetsutveckling och bidra till en god arbets- och studiemiljö.

Universitetet lägger stor vikt vid att såväl anställda som studenter i sina relationer…

… visar hänsyn
Varje medarbetare och student skall visa respekt för varandras olikheter och åsikter och vårt förhållningssätt skall präglas av tolerans. Var därför lyhörd för din omgivnings önskemål och behov. Var frikostig med stöd och uppskattning när något är bra, ge saklig kritik för något som är mindre bra. Visa också hänsyn till behoven av tystnad och arbetsro för en god arbetsmiljö.

… verkar för rättvisa
Universitetets utgångspunkt är alla människors lika värde. Var och en har rätt att bli prövad på likvärdiga bedömningsgrunder. Vid myndighetsutövning – till exempel vid antagning, betygssättning och tjänstetillsättning – måste beslut och ställningstagande vara objektiva och sakligt motiverade. Varken studenter eller medarbetare får tillskansa sig fördelar genom fusk eller ohederligt nyttjande av andras idéer och arbete.

… verkar för öppenhet
Meningsutbyte och förutsättningslöst kunskapssökande berikar all vår verksamhet. Universitetet skall ifrågasätta och kritiskt granska. Kritisk granskning förutsätter att åsikter ges och tas. En viktig utgångspunkt är att kritiken formuleras professionellt och att sak och person skiljs åt. Universitet skall vara en transparent organisation präglad av delaktighet.