Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Emma Schiött


Inledning

Stockholms universitet vill uppmuntra sina medarbetare till hälsofrämjande aktivitet i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

Regler

Stockholms universitet ger anställda mot uppvisande av kvitto rätt till friskvårdbidrag med upp till 2 500 kr inklusive moms per kalenderår. Vilka aktiviteter som är godkända för friskvård styrs av Skatteverkets regler.

En förutsättning för att erhålla friskvårdbidrag är att utgiften för friskvården är betald under anställningstiden och matchar motsvarande tid. Vid anställning ges fullt friskvårdsbidrag i förhållande till anställningstid, oavsett anställningens omfattning. Föräldralediga och sjukskrivna får nyttja förmånen under sin frånvaro. Vid annan typ av tjänstledighet på heltid omfattas man inte av friskvårdsbidraget.

Om du har rätt till friskvårdsbidrag för del av år, måste du ansöka medan du fortfarande är aktiv i tjänst vid Stockholms universitet. Antagna till forskarutbildningen med finansiering stipendium får nyttja friskvårdsbidraget.

Kostnaden ska belasta den anställdes institution eller motsvarande.