Rektor 2018-06-21, dnr SU FV-2.3.11-2164-18
Beslutet gäller fr.o.m. 2018-07-01.
Ersätter dokument Friskvård vid Stockholms universitet, R 2009-12-17, dnr SU 672-2483-09.

Ansvarig förvaltningsavdelning: Personalavdelningen
 

Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefri ersättning för friskvård med 1 500 kr per år. Vid anställning del av år utgår ersättning i proportion till anställningstid under året.

Ersättning utgår för friskvårdsaktiviteter som är godkända för skattefri friskvårdsersättning i enlighet med Skatteverkets rekommendationer och tillämpning.   

Även de som är antagna till forskarutbildningen, men inte innehar en anställning, har rätt till samma friskvårdsersättning som erbjuds anställda.

Kostnaden ska belasta den anställdes institution/motsvarande.

Kvitto som styrker den anställdes personliga kostnad för friskvård ska vara Lönesektionen tillhanda inom sex månader från erlagd betalning. Om så inte sker, är rätten till ersättning förfallen. Friskvårdsersättningen tillgodoräknas arbetstagaren som förmån det år den betalas ut. För utbetalning under innevarande år ska kvittot vara Lönesektionen tillhanda senast den 5 december. Friskvårdsersättningen kan inte sparas eller föras över till nästkommande år.

Vid ansökan om friskvårdsersättning ska anvisad blankett användas och originalkvitto bifogas. Prefekt/motsvarande ska underteckna blanketten.