Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Emma Schiött

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020. Rättelse till anvisningar: begäran om friskvårdsbidrag ska göras i Primula. Dokumentet kommer att revideras under hösten 2020.)
 

Inledning

Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefri ersättning för friskvård med 1 500 kr per år. Vid anställning del av år utgår ersättning i proportion till anställningstid under året.

Policy

Ersättning utgår för friskvårdsaktiviteter som är godkända för skattefri friskvårdsersättning i enlighet med Skatteverkets rekommendationer och tillämpning. Även de som är antagna till forskarutbildningen, men inte innehar en anställning, har rätt till samma friskvårdsersättning som erbjuds anställda. Kostnaden ska belasta den anställdes institution/motsvarande.

Ansvar

Kostnaden ska belasta den anställdes institution/motsvarande. Kvitto som styrker den anställdes personliga kostnad för friskvård ska vara Lönesektionen tillhanda inom sex månader från erlagd betalning. Om så inte sker, är rätten till ersättning förfallen. Friskvårdsersättningen tillgodoräknas arbetstagaren som förmån det år den betalas ut. För utbetalning under innevarande år ska kvittot vara Lönesektionen tillhanda senast den 5 december. Friskvårdsersättningen kan inte sparas eller föras över till nästkommande år.

Anvisningar

Vid ansökan om friskvårdsersättning ska anvisad blankett användas och originalkvitto bifogas. Prefekt/motsvarande ska underteckna blanketten.