Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Cecilia Strandman

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019)

Inledning

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som ska stödja den sjuke/skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga, få tillbaka sin arbetsförmåga och sina förutsättningar för ett normalt liv.

Mål för rehabiliteringsarbetet

Medarbetare som p.g.a. sjukdom – oavsett om denna har orsakats av förhållanden i arbetet eller inte – har fått nedsatt arbetsförmåga, skall genom tidiga och samordnade rehabiliteringsinsatser få hjälp och stöd för att återvinna arbetsförmågan och därmed kunna återgå i arbete – helt eller delvis.

Ansvar

Rektor är ytterst ansvarig för att rehabiliteringsverksamheten vid Stockholms universitet bedrivs i enlighet med gällande regelverk och att det vid Stockholms universitet finns en policy som klargör mål och ansvar för rehabiliteringsarbetet.

Prefekten* har av rektor delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor. Detta innebär att prefekten är ytterst ansvarig för rehabiliteringen på institutionen (motsv) och för att rehabiliteringsarbetet bedrivs i enlighet med den policy och de anvisningar som fastställts för Stockholms universitet. Rehabiliteringen sker i samarbete med medarbetaren och utgår ifrån dennes behov och förutsättningar.

I rehabiliteringsansvaret ligger att i nära samverkan med de olika aktörerna svara för att det finns rutiner så att rehabiliteringsprocessen kan bedrivs skyndsamt samt att nödvändiga åtgärder vidtas som underlättar en snabb återgång i arbete.

Personalavdelningen ska kontinuerligt följa arbetet med rehabilitering och ta fram rutiner och annat stöd till prefekter för att underlätta och påskynda rehabiliteringsprocessen.

*Med prefekt avses även enhetschefer samt arbetsgivarföreträdare som har delegerats uppgiften att arbeta med rehabiliteringsfrågor.

Anvisningar

Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för arbetet med rehabilitering.
 

Relaterade dokument

I Rehabilitering på HR-guiden finns mer information om hur prefekter eller motsvarande ska hantera rehabilitering.