I december 2019 beslutade rektor om ett nytt styrdokument, Regler för studentinflytande, som ersätter ett tidigare policydokument från 2011. Syftet med det nya dokumentet är att reglera frågor om studentinflytande i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.

Styrmedel och stöd till prefekter

Dokumentet är framför allt ett styrmedel och stöd till ledning på olika organisatoriska nivåer och delar inom universitetet. Av dokumentet framgår bland annat att universitetet ska uppmuntra, stödja och underlätta för studenterna att engagera sig i arbetet med studentinflytande. Av dokumentet framgår även nationella och lokala regler för studentinflytande, till exempel om ansvar för ledning såsom prefekter, studentrepresentation i organ och grupper, student¬representation vid enpersonsbeslut, stöd i form av (kommande) utbildning om studentinflytande, ersättning till studentrepresentant samt uppföljning.

Stöd till ordföranden i organ och grupper

I slutet finns ett avsnitt om utseende av studentrepresentant till organ och grupper. Detta syftar till att vara ett stöd till ordföranden i befintliga eller nya beredande organ och grupper, såsom styrgrupper, arbetsgrupper eller referensgrupper.

Regler för studentinflytande