Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Lise-Lott Lundberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020.)
 

Inledning

Vid Stockholms universitet hålls årliga utvecklingssamtal med varje medarbetare. Utvecklingssamtalet är en förberedd, strukturerad och årligen återkommande dialog mellan en enskild medarbetare och dennes chef. En av arbetsledningens viktigaste uppgifter är att kontinuerligt kommunicera med medarbetarna om verksamhetens mål och klarlägga hur var och en kan bidra till dessa. Det är därför Stockholms universitets policy att utvecklingssamtal årligen skall genomföras med varje medarbetare.

Syfte

Syftet är att utveckla såväl verksamhet som medarbetare och på så sätt skapa goda förutsättningar för ett välfungerande universitet.

Ansvar

Prefekten (motsv.) har ansvaret för att samtalen genomförs. Det innebär inte att prefekten skall genomföra alla samtal själv. Den som håller utvecklingssamtalet bör vara lönesättande och/eller närmaste chef och den som känner till och kan påverka medarbetarens arbetssituation.

Anvisning

Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för utvecklingssamtalen.
 

Relaterade dokument
I Anvisningar för utvecklingssamtal vid Stockholms universitet framgår hur utvecklingssamtalen ska hanteras