Fastställda av universitetsstyrelsen 2017-06-02.

Fastställd av rektor 2018-02-01 (ersätter tidigare beslut Inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande föreskrifter, dnr SU 810-2445-10, fattat 2010-10-07).

Planer

För närvarande finns inga planer inom det här området. 

Regler

Obs! Detta avsnitt är under omarbetning.

Rektor har den 30 augusti 2012 beslutat om nya regler för ekonomisk kompensation till institutionerna i samband med uppdrag i universitetsorgan. Detta innebär att det tidigare beslutet om ekonomisk kompensation upphör att gälla.

Vem har befogenhet att attestera respektive utanordna fakturor? Rektor har 2014-02-20 beslutat om nya attest- och utanordningsregler, som ersätter tidigare beslut av rektor 2010-05-12.

Rektor har den 19 juni 2014 beslutat om rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.5-1936-14). Detta beslut ersätter tidigare beslut fattat av rektor den 27 juni 2013 (dnr SU 70-1228-12) .

 

Rektor har den 9 november 2017 beslutat om nya regler för representation och gåvor m.m. vid Stockholms universitet.

Fastställda vid rektorsföredragning 2016-11-10.

 

Dessa regler avser anskaffning av varor, tjänster och entreprenader till Stockholms universitet. De utgör ett komplement till Lag om offentlig upphandling (LOU) och EU:s upphandlings-direktiv som gäller för all offentlig anskaffning.

Handläggningsordning

 

Riktlinjer avseende åtgärder vid upptäckta eller misstänkta ekonomiska oegentligheter vid Stockholms universitet. (Beslut 2013-04-25, Dnr: SU FV-1.1.1-1227-13)


Relaterade länkar

Rektor har den 18 oktober 2012 beslutat om Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet

Stockholms universitet lyder under Lagon om offentlig upphandling (LOU). I upphandlingshandboken finns anvisningar kring upphandling, köp av vara, produkt eller tjänst.