RÄ 1991-09-19, kompl R 2001-05-23, kompl R 2002-06-13
---------------------------------------------------------------------
Rektorsämbetet* beslöt 1991-09-19 att avsätta ett belopp om 20 000 kronor för varje fakultet till lärare som gjort framstående insatser inom undervisningen vid universitetet. Medlen skall användas för att bereda en eller flera lärare inom respektive fakultet möjlighet att förkovra sig ytterligare inom sitt område.

Som kriterium vid val av lärare skall gälla t ex

• erkänt intresse för och engagemang i frågor som rör undervisning
• erkänd undervisningsskicklighet som leder till goda resultat genom
- att utveckla studenternas kreativitet och kritiska tänkande
- att stimulera studenternas intresse
- att skapa kontakt med studenterna
- att anknyta till aktuell forskning och internationella förhållanden
• god förmåga och vilja att förnya undervisningens former och innehåll
• engagemang i och erfarenheter av undervisningsplanering och undervisningsadministration
• goda insatser inom pedagogiskt utvecklingsarbete och läromedelsframställning.

Förslagsrätt tillkommer samtliga studenter och anställda vid Stockholms universitet. Rektor utser lärarna efter beredning av Pedagogiska rådet. Rektors beslut tillkännages i samband med den årliga promotions-/installationshögtidligheten, varvid rektor utdelar ett diplom till vinnande lärare för vardera fakultet. Beloppet sätts in på ett konto på de institutioner där respektive lärare är verksamma. En lärare kan tilldelas individuellt lärarpris mer än en gång, dock inte inom en fyraårsperiod.

* Numera rektor