Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen
Kontaktperson: Bertil George

 1. Inledning
 2. Ansvarsfördelning
 3. Förvaltningsprinciper
 4. Placeringsregler
 5. Aktier
 6. Räntebärande värdepapper
 7. Likvida medel
 8. Rapportering
 9. Beredskapsplan
 10. Externa kapitalförvaltare

1. Inledning

Denna placeringspolicy avser gåvo- och donationsmedel som utgörs av finansiella tillgångar som myndigheten förfogar över enligt donationsförordningen.

Stockholms universitet har ansökt om och regeringen har gett medgivande till att universitetet får placera donationsmedel som inte ska förbrukas de närmaste två åren, enligt 12 § första stycket i Donationsförordningen (1998:140). Universitetet får också uppdra åt någon annan att placera medlen.

Donationerna ska användas i enlighet med av donatorerna angivna villkor.

Målsättning

Kapitalet ska förvaltas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till donationens ändamål och ska användas för det ändamål som donator bestämt.

I bedömningen av förvaltning ska hänsyn tas till:

 • säkerhet och riskspridning
 • trygghet mot nominella förluster
 • inflationsskydd

Kapitalet ska förvaltas så att en långsiktig real värdetillväxt i kombination med god avkastning uppnås.

Syfte med placeringspolicyn

Placeringspolicyn ska ange riktlinjer för att uppnå en säker och ändamålsenlig förvaltning samt för att upprätthålla en tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning.

Policyn anger:

 • Ansvarsfördelningen för kapitalförvaltningen
 • Placeringarnas allokering i olika tillgångsslag
 • Riktlinjer för värdepappersportföljens sammansättning och begränsningar
 • Hur uppföljning och utvärdering av förvaltningen ska genomföras

Uppdatering och ändring av placeringspolicyn

Placeringspolicyn ska uppdateras när så erfordras med hänsyn till förändringar på de finansiella marknaderna eller andra förhållanden.

2. Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen för förvaltning av gåvor och donation vid Stockholms universitet regleras i dokumentet ”Arbetsordning vid Stockholms universitet”, dnr SU FV-1.2.1-2744-19, fastställd 2019-09-16.

Löpande förvaltning

Universitetsdirektören ansvarar enligt följande:

 • Ansvarar för den löpande förvaltningen av donationerna
 • Ansvarar för att placeringspolicyn och placeringsrådets beslut efterlevs

Universitetsdirektören är ledamot i placeringsrådet.

Ekonomiavdelningen, utför den dagliga administrativa förvaltningen av donationerna.
Där ingår:

 • Redovisning av transaktioner
 • Tar fram underlag för beslut om det belopp som ska hållas på räntekonto hos Riksgäldskontoret för två års beräknade förbrukning
 • Löpande dialog med handläggare vid institutioner inom universitetet
 • Bereder ärenden inför beslut av universitetsstyrelsen och rektor
 • Deltar i Placeringsrådets möte och föredrar aktuella frågor

Ekonomiavdelningen bereder och rapporterar till placeringsrådet enligt följande:

 • Rapporterar avvikelser från placeringspolicyn
 • Sammanställer underlag för uppföljning av förvaltningsresultat
 • Avger rapportering om förvaltningsresultatet till placeringsrådet månadsvis
 • Initierar och bereder uppdateringar av placeringspolicyn
 • Upprättar kravspecifikation och utvärderar externa förvaltare i samband med upphandling
 • Föreslår val av och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare

Ekonomiavdelningen ska rapportera följande till styrelsen:

 • Placeringspolicyn som ska fastställas en gång per år

3. Förvaltningsprinciper

Kapitalförvaltningen ska handhas av ekonomiavdelningen vid Stockholms universitet. Kapitalet får efter upphandling placeras hos kapitalförvaltare eller värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i ett annat land. Tillgångarna i donationerna får inte belånas.

Placering av kapitalet ska ske på ett etiskt och miljömässigt godtagbart sätt. Placeringar ska göras i företag som följer kraven i internationella konventioner och riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter och korruption.

Exempel på internationella normer som ska följas av de bolag tillgångarna investeras i är:

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
 • OECD Riktlinjer för multinationella företag
 • ILO:s kärnkonvention om rättigheter i arbetslivet
 • Rio-deklarationen om miljö och utveckling
 • FN:s konvention mot korruption

Investeringar ska väljas bort i bolag med produktion (inklusive utvinning) inom fossila bränslen. Investeringar får inte ske i företag där mer än fem procent av de totala intäkterna kommer från produktion av vapen, alkohol, tobak, spel, pornografi.

De diskretionära förvaltarna åläggs att granska sina investeringar i detta avseende.

4. Placeringsregler

Tillåtna tillgångsslag

Donationsmedel som inte ska förbrukas inom de två närmaste åren får placeras i:

 • Aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige
 • Svenska statsobligationer och statsskuldsväxlar
 • Värdepappersfonder enl lagen (2004:46) om investeringsfonder

Medel som ska förbrukas inom de två närmaste åren ska placeras på Stockholms universitets räntekonto i Riksgälden.

Portföljallokering

Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag. Fördelning (uttryckt i SEK) ska gälla totalt för till Stockholms universitets donationer.

Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningar på de olika marknaderna.

Tillgångsslag Normalvikt och limiter
Portföljen totalt % Min Normal Max
Räntebärande värdepapper 40 50 75
Aktier 25 50 60


Vid beräkning av portföljens värde och limiter ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske.

5. Aktier

Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 60 procent och lägst 25 procent placeras i aktier.

Aktieplaceringarna får endast ske i aktier inregistrerade vid en reglerad marknad i Sverige samt värdepappersfonder enligt (2004:46) lagen om investeringsfonder.

Placeringar i ett och samma aktiebolag får inte överskrida 5 procent av aktieplaceringarna. Röstvärdet eller kapitalet får inte överskrida 5 procent i ett och samma bolag.

Benchmark

Referensindex för utvärdering av aktieportföljen är OMX Stockholm Gross Index.

6. Räntebärande värdepapper

Generella regler

Av portföljens förvaltade medel får högst 75 procent och lägst 40 procent placeras i statsobligationer eller statsskuldsväxlar eller i värdepappersfonder innehållande räntebärande värdepapper, enligt (2004:46) lagen om investeringsfonder.

Benchmark

Referensindex för utvärdering av svenska placeringar ska vara OM Stockholmsbörsens obligationsindex, OMRX Bond All 1-3 y Index.

7. Likvida medel

Likvida medel som ska förbrukas inom de två närmaste åren ska placeras på Stockholms universitets räntekonto i Riksgälden.

8. Rapportering

En utvärdering av portföljens resultat ska göras till Placeringsrådets möten.

Rapporteringen ska innehålla

 • Resultat under perioden med jämförelse mot fastställda index
 • Riskrapport i form av efterlevnad av restriktioner i placeringspolicyn
 • Sammanställning (marknadsvärde) av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag
 • Förändringar i portföljens sammansättning med kommentarer    

9. Beredskapsplan

I händelse av stora kursfall ska Placeringsrådet skyndsamt underrättas.  Med stort kursfall avses mer än 10 procent på OMX Stockholm Gross Index på en vecka.

10. Externa kapitalförvaltare

Regeringen har 2008-01-24 medgivit att Stockholms universitet får placera donationsmedel och också uppdra åt annan att placera medlen enligt 12 § donationsförordningen.

Stockholms universitet ska vid upphandling av värdepappersinstitut eller kapitalförvaltare tillse att de krav som ställs på ett värdepappersbolag, bankinstitut eller annat bolag står under Finansinspektionens tillsyn i Sverige eller motsvarande tillsyn i annat land.

Vid upphandling av leverantör tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.