Förvaltningschef 2017-12-21 (dnr SU FV-2.2.1-1679-15)

Ansvarig enhet: Ekonomiavdelningen

Dessa regler avser anskaffning av varor, tjänster och entreprenader till Stockholms universitet. De utgör ett komplement till Lag om offentlig upphandling (LOU) och EU:s upphandlings-direktiv som gäller för all offentlig anskaffning. Till dessa regler finns också anvisningar som ger stöd i det praktiska genomförandet. Inköps- och upphandlingssektionen vid Ekonomiavdelningen ansvarar för uppföljning av efterlevnaden av dessa regler samt aktualiteten hos anvisningarna.