Allmänna regler för innehav av stipendium

 

Vid tillämpningen av dessa regler uppdelas stipendierna i två kategorier:
 

  1. Stipendium för försörjning.
  2. Stipendier för särskilt ändamål, t ex resestipendier.

 

För de olika kategorierna gäller följande regler:

1. Stipendium och eventuell anställning får tillsammans högst motsvara ingångslönen efter skatt (schablonavdrag 30 %) enligt lönestege för doktorander. Om stipendiaten tillträder anställning/motsvarande som överstiger detta, utgår inget stipendium fr.o.m. tillträdesdagen. Studentavdelningen och Ekonomiavdelningen ska underrättas om tillträdesdatum. Stipendiaten är återbetalningsskyldig för den del av stipendiet som utbetalats för tid då stipendiaten uppehållit sådan anställning/motsvarande.

2. Innehavare av stipendium för särskilt ändamål, t ex resestipendium, får inneha anställning utan begränsning.

Utbetalning av beviljat stipendium görs ej för period då stipendiaten uppbär full ersättning från Försäkringskassan, exempelvis vid föräldraledighet eller långvarig sjukdom. Om föräldraledig­heten/sjukskrivningen är mindre än 100 % sker en reducering av utbetalningen i förhållande till detta. Studentavdelningen och Ekonomiavdelningen ska underrättas. Stipendium som på felaktig grund utbetalats under sådan period är återbetalningspliktigt. Utbetalning av beviljade stipendier åter­upptas då stipendiaten återgått till studier under läsåret. Stipendiat kan dock i dessa fall, efter prövning av Ekonomiavdelningen, ges rätt att skjuta fram stipendiet under maximalt sex månader.

 

Utbetalning av stipendium

Donationsstipendium avser perioden 1 september – 31 augusti om inte annan period medgivits i särskilt beslut. Stipendium som inte utnyttjats under denna period kan inte överföras till följande stipendieperiod (undantag vid föräldraledighet/sjukskrivning, se ovan).

 

  1. Stipendium för försörjning utbetalas i delar fyra gånger per år, 1 september, 1 december, 1 mars och 1 juni.
  2. Stipendium upp t.o.m.10 000 kr eller för särskilt ändamål t.ex. för studier utomlands eller för studieresa samt för inköp av i ansökan specificerat arbetsredskap kan, efter attest av inspektor, utbetalas vid ett tillfälle.

 

Blankett ”Försäkran och attest – Donationsstipendium”

Försäkran från stipendiaten med attest från inspektor/handledare/prefekt ska dateras och inskickas till Ekonomiavdelningen tidigast fyra veckor och senast två veckor före fastställd utbetalningsdag. Försäkran och attest får inte dateras i förskott för innevarande eller efterföljande perioder. Försäkran ska lämnas en gång för stipendier för särskilda ändamål, t.ex. resestipendier, där hela stipendiet utbetalas vid ett tillfälle. Försäkran för stipendier för försörjning ska lämnas för varje utbetalningstillfälle, d.v.s. fyra gånger per år. Blanketten Försäkran och attest ska vara rätt ifylld och inlämnad vid rätt tidpunkt för att stipendiet ska kunna utbetalas vid angivna tidpunkter.