Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Ulf Nyman

Som ett led i Stockholms universitets arbete att främja pedagogisk utveckling belönas sedan 1992 pedagogiskt skickliga lärare med ett pris, som delas ut vid universitetets årliga promotions- och installationshögtid. Prissumman om 50 000 kronor utbetalas till pristagarens institution och ska användas för att ge läraren möjlighet till egen förkovran.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han/hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet inom ämnet.

Vilka kan nominera respektive nomineras?

Samtliga medarbetare och studenter vid Stockholms universitet kan nominera kandidater till Årets lärare. De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Beredningsprocessen

Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ansvarar för att informera om priset och inbjuda till nomineringar med deadline senast i mitten av mars. Nomineringarna går sedan till CeUL, där de anonymiseras. En av CeULs styrelse utsedd beredningsgrupp med högskolepedagogiskt sakkunniga och studenter, ledd av CeULs föreståndare, granskar nomineringarna och tar fram en lista med en tätgrupp på ca 10 kandidater. Kandidaterna ska alla komma från olika institutioner/motsvarande.

CeUL ombesörjer sedan att information om tätgruppens kandidater, tillsammans med nomineringarna, skickas vidare till respektive institution/motsvarande. Information om vilka som nominerat ska inte framgå. Berörda institutionerna/motsvarande ombeds att tillsammans med studentrepresentanter skriva en motivering till den nominerade kandidaten från den egna institutionen/motsvarande. De nominerade ska inte delta i, eller informeras om, arbetet med skrivande av motivering.

Styrelsen för CeUL väljer sedan ur tätgruppen ut de 5-8 främsta kandidaterna, baserat på nomineringarna och institutionernas/motsvarande motiveringsbrev.

Beslut och annonsering

Rektor fattar i juni beslut om ett slutligt urval av 1-5 pristagare efter samråd med vicerektorerna, och pristagarna tillkännages på universitetets webbplats.