Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Ulf Nyman

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020)

Som ett led i Stockholms universitets arbete att främja pedagogisk utveckling belönas sedan 1992 pedagogiskt skickliga lärare med ett pris, som delas ut vid universitetets årliga promotions- och installationshögtid. Prissumman om 50 000 kronor utbetalas till pristagarens institution/motsvarande och ska användas för att ge läraren möjlighet till egen förkovran.

Priset går till lärare som uppfyller kriteriet att han/hon främjar studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning liksom erkänd undervisningsskicklighet.

Vilka kan nominera respektive nomineras?

Samtliga medarbetare och studenter vid Stockholms universitet kan nominera kandidater till Årets lärare. De som kan nomineras till priset är alla anställda vid universitetet som har undervisningsuppdrag. En lärare kan normalt bara tilldelas priset en gång.

Beredningsprocessen

Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ansvarar för att informera om priset och inbjuda till nomineringar med deadline senast i mitten av mars. CeUL tar sedan emot alla nomineringar och ombesörjer att dessa skickas vidare till respektive institution. Information om vilka som nominerat ska inte framgå.

Institutionerna ansvarar sedan för att tillsammans med studentrepresentanter skriva en motivering till den kandidat från institutionen som de anser bör få priset; för det fall flera kandidater nominerats ansvarar institutionen för att göra prioriteringen av den kandidat som motiveringen skrivs för. De nominerade ska inte delta i, eller informeras om, arbetet med prioritering eller skrivande av motivering.

De prioriterade nomineringarna går sedan tillbaka till CeUL, där dessa anonymiseras. En av CeULs styrelse utsedd beredningsgrupp med högskolepedagogiskt sakkunniga och studenter, ledd av CeULs föreståndare, granskar de prioriterade nomineringarna och tar fram en lista med en tätgrupp på ca 10 kandidater.

Styrelsen för CeUL väljer utifrån denna lista ut de 5-8 främsta kandidaterna.

Beslut och annonsering

Rektor fattar i juni beslut om ett slutligt urval av 1-5 pristagare efter samråd med vicerektorerna, och pristagarna tillkännages på universitetets webbplats.