Ansvarig enhet: Avdelningen för forskningsstöd

Kontaktperson: Jonas Åkerman

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019.)

1. Inledning

I högskolelagen 1 kap 3 a § stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet. Iakttagande av god forskningssed är en grundförutsättning för att upprätthålla hög kvalitet i utbildningen och dessutom nödvändigt för att behålla allmänhetens förtroende för forskningen. Krav på hög kvalitet i den vetenskapliga verksamheten slås också fast i högskolelagen 1 kap 4 §.

Så snart misstanke uppkommer om vetenskaplig oredlighet i forskningen ska detta anmälas och skyndsamt utredas. Universitets skyldighet att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet stadgas i högskoleförordningen 1 kap 16 §.

Sveriges universitets- och högskoleförbund och Vetenskapsrådet har 2007 gett ut ”Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet”. Dessa förslag ligger till grund för den av Stockholm universitet antagna arbetsordning som presenteras nedan.

Syftet med arbetsordningen är att säkerställa att Etiska rådets utredningar av misstankar om vetenskaplig oredlighet sker i enlighet med gällande lagar och riktlinjer, samt att bidra till transparens i dessa utredningar. Huvudsakliga mottagare är Etiska rådet samt andra som berörs av dessa utredningar.

2. Etiska rådet

2.1 Arbetsuppgifter

Etiska rådet vid Stockholms universitet inrättades per 2014-07-01 av rektor och har det universitetsövergripande ansvaret för att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet och lämna förslag till beslut till rektor. Rådet är organisatoriskt placerat fristående direkt under rektor.  

Etiska rådet är rådgivande till universitetsledningen i etiska frågor och arbetar på uppdrag av rektor. Rådet ska verka för utbildning och informationsspridning inom området och bör däri sträva efter hög kunskapsnivå och medvetenhet om vikten av god forskningssed inom hela verksamheten.

Etiska rådet ska vidare ha det övergripande ansvaret för tillämpning av universitetets riktlinjer för hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet och ansvara för övriga interna dokument av relevans för området.

2.2. Rådets ledamöter m.fl.

Etiska rådet består av de tre vicerektorerna, dekanerna inom Humanvetenskapliga området och prodekanus från Naturvetenskapliga fakulteten samt lärarrepresentanterna i universitetsstyrelsen. Att en person innehar någon av dessa funktioner innebär att denne automatiskt blir ledamot av Etiska rådet. Vid behov kan rektor utse ytterligare ledamöter för en begränsad tid.

Etiska rådet får adjungera personer med närvaro- och yttranderätt.

Etiska rådet ska ledas av en ordförande, vilken utgörs av någon av vicerektorerna som alternerar halvårsvis. Vid utredning av misstanke om vetenskaplig oredlighet innehas ordförandeskapet under ärendets utredning av en av de vicerektorer vars område ärendet inte tillhör. Ordförande utses av Etiska rådet i enlighet med dessa principer.

En forskningssekreterare från Avdelningen för forskningsstöd samt en jurist från Rektors kansli utgör kanslifunktion med ansvar för administration och löpande arbete.

3. Arbetsformer för Etiska rådet

3.1 Rutiner för rådets sammanträden

Etiska rådet sammanträder vid behov, dock minst två gånger per år. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden. Etiska rådet sammanträder företrädesvis i anslutning till Områdesövergripande rådets sammanträden.

Kanslifunktionen upprättar förslag till föredragningslista som fastställs av ordföranden.

Förhinder att närvara vid rådets sammanträden anmäls till kanslifunktionen.

3.2 Beredning av ärenden

Etiska rådets ärenden bereds i normalfallet av ordföranden och kanslifunktionen. Vid ärenden om misstänkt vetenskaplig oredlighet ska ordföranden i normalfallet besluta om ett ärende ska skickas till den anmälde för yttrande. Vid behov kan personer kallas för att höras av Etiska rådet. Vid handläggningen ska de regler om jäv som finns i förvaltningslagen (2017:900) 16-18 §§ beaktas. Den som känner till en omständighet som kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till Etiska rådet.

3.3. Kallelse

Kanslifunktionen ansvarar för att kallelsen, föredragningslistan och ärendeunderlag sänds till rådets ledamöter inför sammanträdet. Utskick sker, i normalfallet, via e-post en vecka före sammanträdet. 

3.4 Föredragning

Ärenden ska avgöras efter föredragning av Avdelningen för forskningsstöd eller Rektors kansli.

3.5 Beslut

Etiska rådet är beslutsfört då minst hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Beslut i rådet sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning ska i enlighet med 29 § förvaltningslagen ske öppet. Utgången bestäms genom enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. I ärenden som handläggs i enlighet med förvaltningslagen är varje närvarande ledamot skyldig att rösta för något förslag.

3.6 Avvivaknde mening

Ledamot som deltar i Etiska rådets beslut kan enligt 30 § förvaltningslagen reservera sig mot beslutet genom att låta anteckna avvikande mening. Den som inte gör det anses ha biträtt beslutet. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutgiltiga handläggningen utan att delta i beslutet har rätt att få avvikande mening antecknad. Avvikande mening ska anmälas innan beslutet expedieras eller ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte ska ges till känna, ska anmälan göras senast när det får sin slutliga form genom protokollsjustering eller på liknande sätt.

3.7 Protokoll

Vid Etiska rådets sammanträden förs beslutsprotokoll av kanslifunktionen. Protokollet justeras i nära anslutning till sammanträdet av ordföranden och den justeringsman som rådet utser vid varje sammanträde. Om expedieringen av ett visst ärende brådskar kan beslutspunkten förklaras omedelbart justerad.

3.8 Expediering av rådets beslut

Kanslifunktionen ansvarar för att beslutade ärenden expedieras till berörda parter efter att protokollet justerats. 

3.9 Brådskande ärenden - avgörande per capsulam

 Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, och ingen av ledamöterna motsätter sig, får ärendet avgöras genom att ordföranden meddelar förslag till beslut till samtliga ledamöter. Samtliga ledamöter måste dock stödja beslutet.  Beslutet ska anmälas vid nästa sammanträde. 

3.10 Ersättning för uppdrag

Ersättning utgår inte till Etiska rådets ledamöter. Ersättning kan utgå till sakkunniga som förordnas av rådet.

3.11 Särskilda regler rörande forskning finansierad av USPHS

Beträffande forskning som finansieras av USA:s Public Health Service ska handläggningen dessutom ske i enlighet med de regler som anges i U.S. Federal Regulations 42 CFR, delarna 50 och 93, i den mån de är tillämpliga och inte strider mot tvingande svensk rätt. I den mån dessa regler däremot avviker från ovanstående lokala arbetsordning ska den amerikanska federala regleringen ges företräde.