Ansvarig enhet: Avdelningen för forskningsstöd

Kontaktperson: Leif Järlebark

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020.)

Redaktionella ändringar: Avdelningen för forskningsstöd skall bytas ut mot Avdelningen för forsknings-och samverkansstöd.

Beskrivning:
Handläggningsordning för hur Stockholms universitet internt hanterar och prioriterar universitetetsansökningar till Wallenbergstiftelserna. 

1. Inledning

Ansökningar till Wallenbergstiftelserna avseende större vetenskapliga projekt ska enligt stiftelserna vara prioriterade av rektor för det lärosäte där den huvudsökande är anställd. Denna handläggningsordning beskriver kort den interna processen vid Stockholms universitet.

De stiftelser som berörs är:

  •     Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW)
  •     Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW)
  •     Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW)
  •     Berit Wallenbergs Stiftelse (BWS) avseende större vetenskapliga projekt

I övrigt gäller universitetets allmänna delegationsordning och bestämmelserna i universitetets styrdokument. Informationen om aktuella datum för beredningsprocessen och stöddokument för de olika utlysningarna finns samlat på Medarbetarwebben.

2. Handläggningsordning

När Wallenbergstiftelserna publicerat utlysningar tar Avdelningen för forskningsstöd, i samråd med vicerektorerna, fram tidsplan och information om utlysning och aktuell intern process och skickar detta till berörda prefekter, samt publicerar informationen på Medarbetarwebben. Avdelningen för forskningsstöd bistår sökande och prefekter gällande utlysningens villkor, frågor om budget, forskningsetik m.m.

Prefekten inlämnar föransökan på särskild blankett via e-post till den forskningssekreterare (vid Avdelningen för forskningsstöd) som är ansvarig för respektive utlysning. Områdesnämnderna beslutar genom beredande organ vilka av de sökande som ska utarbeta fullständig ansökan. Avdelningen för forskningsstöd meddelar samtliga sökande huruvida fullständig ansökan ska utarbetas eller inte.

Den sökande inlämnar fullständig ansökan till Avdelningen för forskningsstöd som granskar budget. Fortsatt beredning, urval och beslut om eventuell rangordning kan ske i områdesnämndernas forskningsberedande grupper.

Rektor fattar i samråd med vicerektorerna beslut om stödbrev. Avdelningen för forskningsstöd skickar stödbrevet till den sökande som bifogar detta till ansökan.

Vissa utlysningar förutsätter att universitetet nominerar ett visst antal kandidater. Dessa ansökningar inlämnas av universitetet via Avdelningen för forskningsstöd.

Relevanta handlingar diarieförs av Avdelningen för forskningsstöd och lämnas till registrator efter sista ansökningsdag för respektive utlysning.