Ansvarig enhet: Stockholms universitetsbibliotek.

Kontaktperson: Wilhelm Widmark.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2021)

Regler för hantering av forskningsdata

Vid Stockholms universitet är huvudregeln att forskning som är helt eller delvis offentligt finansierad så långt som möjligt bör vara öppet tillgänglig. Forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och återanvändningsbara.

God forskningspraxis ska följas och forskningsdata ska organiseras och hanteras enligt gällande regelverk och universitetets anvisningar. De internationella FAIR-dataprinciperna* som innebär att forskningsdata ska hanteras på ett sätt som gör dem sökbara, tillgängliga, interoperativa och återanvändningsbara ska följas.

All forskningsdata ska lagras enligt universitetets rekommendationer under projektets gång och på lämpliga plattformar efter avslutat projekt. Handledare ansvarar för att informera studenter och doktorander om praxis för hantering av forskningsdata vid lärosätet och de forskningsstödjande tjänster som erbjuds för ändamålet.

Det ska finnas en dokumenterad datahanteringsplan enligt universitetets rekommendationer eller enligt specifika forskningsfinansiärers krav. En datahanteringsplan ska innehålla beskrivning av insamlingsmetod, hantering, lagringsplan, databeskrivning, publicering av material och data, vilka resurser och system som krävs samt juridiska begränsningar för publicering och användning av materialet.

Det ska finnas en kontaktperson för övergripande frågor om forskningsdatahantering vid institutionen.

Uppföljning ska ske av att anvisningar kring hantering och bevarande av data i ett forskningsprojekt följs.

* FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples [Hämtad 2017-10-06]