Ansvarig enhet: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Kontaktperson: Danijela Krajisnik

(Dokumentet kommer revideras under 2022).

Redaktionella ändringar: Avdelningen för forskningsstöd skall bytas ut mot Avdelningen för forsknings-och samverkansstöd.

Viktigt att komma ihåg:

  1. Alla ansökningar ska ha prefektens stöd.
  2. Kontakta Forskningsstöd så tidigt som möjligt. Tänk på att det kan behövas minst 7 arbetsdagar vid behov av underskrifter.
  3. Du kan vända dig till Forskningsstöd om du har frågor kring Etik i forskningen: etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen.
  4. Forskningsstöd bistår vid granskning och upprättande av avtal, t ex konsortialavtal, samt förmedlar kontakt med universitetets jurister.

Forskningsstöd erbjuder en erfaren forskningskoordinator som kan bistå forskare med att koordinera stora EU-ansökningar och sedan, om de beviljas medel, administrera forskningsprojekten. Kontakta Maryam Hansson Edalat för mer information. Har du frågor kring nedanstående eller andra finansiärer, kontakta Forskningsstöd via info@fs.su.se

Finansiär Hantering  
  Ansökan/pre-award Avtal/post-award
EU: Horizon2020 inkl. ERC, ”Marie S. Curie” (MSCA), IMI ERC-ansökningar (starting, consolidator, advanced grant): Det finns möjlighet till utökat stöd på områdesnivå genom intresseanmälan till Forskningsstöd, enl. publicerad rutin. Kontakta Forskningsstöd i god tid, gärna 3 månader eller mer innan deadline. Prefekt/motsvarande ska informeras redan i ansökningsfasen. EU-avtal granskas av Forskningsstöd och undertecknas av chefen för Forskningsstöd (enligt universitetets delegationsordning). Dessförinnan krävs prefektens godkännande och samråd med berörd vicerektor. För bidrag över 5 miljoner kronor ska avtalet godkännas av rektor innan chefen för Forskningsstöd undertecknar
EU: bidrag samfinansierade med nationella finansiärer, t.ex. ERA-Net, Bonus, JPI, m.fl. Forskningsstöd bistår under ansökningsprocessen.
Prefekt/motsvarande ska informeras redan i ansökningsfasen.
Avtal hanteras som för svenska finansiärer (dvs. prefekter skriver på), men Forskningsstöd bistår vid granskning av konsortialavtal.
EU: Interreg Forskningsstöd bistår under ansökningsprocessen. Chefen för Forskningsstöd signerar dokument efter att prefekt/motsvarande har godkänt ansökan. Avtal hanteras på samma sätt som EU: Horizon2020.
EU: Utbildningsprogram inkl. Erasmus+   Avtal för projekt inom utbildningsprogram undertecknas, enligt delegationsordningen, av chefen för Studentavdelningen.
EU, m.fl.: ”Tender” Forskningsstöd bistår i ansökningsfasen.
Prefekt/motsvarande ska informeras redan i ansökningsfasen.
Avtalen hanteras på samma sätt som andra uppdragsavtal. Uppdragsavtal överstigande 500 000 kronor tecknas av rektor och handläggs av berört områdeskansli.
Storbritannien: Forskningsråd (RCUK) Ansökningar till brittiska forskningsråd ska skickas in centralt via Forskningsstöd. Kontakta Forskningsstöd i god tid! Prefekt/motsvarande ska informeras redan i ansökningsfasen.  
USA: Amerikanska federala finansiärer Prefekt/motsvarande ska godkänna ansökan. Ansökningar till amerikanska federala finansiärer ska skickas in centralt via Forskningsstöd. Kontakta därför Forskningsstöd i mycket god tid! Avtal granskas av Forskningsstöd och undertecknas, enligt delegationsordningen, av chefen för Forskningsstöd.
Norden: NordForsk Forskningsstöd bistår vid ansökan. Om villkorat i utlysningstexten kan dokument undertecknas av chefen för Forskningsstöd. Prefekt/motsvarande ska informeras redan i ansökningsfasen. Forskningsstöd bistår vid granskning av avtal.