Rektor 2016-12-22 (dnr SU 301-0180-10)

Ansvarig enhet: Samverkansavdelningen
Kontaktperson: Linda Carlsson

Kommunikationsplattformen har reviderats 2016-12-22 utifrån Strategier för Stockholms universitet 2015-2018 och tillhörande åtgärdsplan. Kommunikationsplattformen gäller för perioden 2017-2018.

Inledning

Stockholms universitets kommunikation är en viktig del av samverkan med det omgivande samhället och bidrar till att profilera universitetet. Kommunikationen ska stärka kunskapen om hur forskning och utbildning tillför kunskap och bidrar i beslutsfattande och samhällsutveckling. Den ska även ge kontinuerlig inblick i universitetets verksamhet. (Strategier för Stockholms universitet 2015-2018)

Universitetet ska därför arbeta aktivt med kommunikation av utbildning, forskning, samverkan och universitetets verksamhet som helhet. Detta ska ske med utgångspunkt i den universitetsgemensamma kommunikationsplattformen.

Ett ökat genomslag i kommunikationen med omvärlden gör det lättare att attrahera de bästa studenterna, lärarna och forskarna, inte bara från Sverige utan även från utlandet. Internt, inom universitetet, är det viktigt att skapa ett engagemang och en delaktighet bland medarbetarna.

Vidare ska kommunikationen utgå från universitetets grundläggande värderingar med rötter i universitetets ursprung, historia och framväxt.

Stockholms högskola grundades 1878 som ett djärvt projekt, ett modernt huvudstadsuniversitet i upplysningens anda, med målet att verka i samhällets tjänst. Stockholms universitet bygger vidare på denna grund, som ett öppet, nyskapande och dynamiskt lärosäte. Universitetet ska försvara grundläggande akademiska värden. Den akademiska friheten ska värnas. I en föränderlig och globaliserad värld ska universitetet bidra till det hållbara demokratiska samhället med långsiktighet, via en solid vetenskaplig grund som ständigt utvecklas genom sökande efter ny kunskap.

Vid universiteten har under mer än hundra år en inneboende kvalitetskultur utvecklats, en ständigt pågående process av självvärdering och ömsesidig kollegial bedömning – en akademins unika kultur. Denna kultur, där traditionell sakkunniggranskning utgör en hörnsten, ska försvaras och utvecklas.

Stockholms universitet är till sin struktur decentraliserat. Grunden för verksamheten är, för att säkerställa planering och utveckling, starka institutioner med stor självständighet. En grundbult i det akademiska ledarskapet är den kollegiala legitimiteten. Det kollegiala ledarskapet måste samtidigt vara ett starkt strategiskt ledarskap. Samspelet mellan institutionsledningar, fakultets- och områdesledningar samt universitetsledningen är av central betydelse för att utveckla universitetets kärnverksamhet: forskning och utbildning, men även samverkan med det omgivande samhället, till högsta möjliga kvalitet.
(Strategier för Stockholms universitet 2015-2018)

Denna kommunikationsplattform kompletteras med en kommunikationspolicy och en manual för visuell identitet. Tillsammans utgör dessa styrdokument en grund för arbetet med information och kommunikation i organisationen.

Policyn fastställer Stockholms universitets syn på kommunikationens syfte och betydelse, ansvar och roller i kommunikationsarbetet, målgrupper och kanaler. Manualen för visuell identitet innehåller anvisningar för informationens och kommunikationens grafiska och digitala utformning. Stockholms universitets kommunikationsplan definierar årligen kommunikationsaktiviteter i prioriterade målgrupper.

Väl fungerande kommunikation ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås. Informations- och kommunikationsaspekten ska beaktas inför alla övergripande beslut.

Mål

Stockholms universitets övergripande kommunikationsmål är att:

  • Öka kännedomen om Stockholms universitet.
  • Skapa en positiv attityd till Stockholms universitet.
  • Öka preferensen för Stockholms universitet – få flera att välja Stockholms universitet i första hand.
  • Öka engagemanget för Stockholms universitet – få fler att fortsätta välja respektive stanna kvar vid Stockholms universitet

Identitet och position

Identiteten, vad universitetet står för, erbjuder och strävar efter, är grunden för universitetets kommunikation med olika grupper, individer och med det omgivande samhället.

Stockholms universitet bedriver forskning, utbildning och samverkan i nära samspel inom ett brett spektrum av områden, med starkt fokus på den fria grundforskningen. Bred grundforskning ger förutsättningar för oväntade tillämpningar. Genom att främja och utveckla vetenskap och kultur skapar universitetet nya värden och bidrar till att besvara samtidens och framtidens mest angelägna frågor. Målet för Stockholms universitet är att bedriva forskning, utbildning och samverkan med högsta möjliga kvalitet i Sveriges huvudstad.

Kärnvärden

Stockholms universitets kärnvärden är öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande. Dessa värden fungerar som utgångspunkt i universitetets kommunikation.

Öppenhet

Stockholms universitet är generöst och välkomnande. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

Universitetet bedriver aktiv samverkan på bred front i samhället; i sin utbildning och forskning och genom forskningskommunikation, som remissinstans, genom utredningar och medverkan i medier samt genom nationella och internationella samarbetspartners och nätverk.

Nyskapande

Stockholms universitet präglas av nyskapande. Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige, och rekryterade bland annat Sveriges första kvinnliga professor.

Stockholms universitet bidrar till samhällets utveckling och individens kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv genom utbildning och forskning. Universitetet verkar, i samverkan med andra, i den internationella frontlinjen inom humanvetenskap och naturvetenskap.

Gränsöverskridande

Med en solid bas i traditionella discipliner strävar Stockholms universitet efter att utveckla breda samarbeten över gränserna. Universitetets profilområden är i många fall institutions- fakultets- och områdesöverskridande. Forskningscentra och institut spänner över alla dessa gränser och bidrar till universitetets tvär- och mångvetenskapliga profil.

Profiltexter

Profiltexterna (lång, mellan och kort version) är sammanfattande beskrivningar av Stockholms universitet med utgångspunkt i identitet, position och kärnvärden.

Version 1. (Lång version t.ex. webb och presentations-och informationsmaterial)

Stockholms universitet präglas av öppenhet, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad.

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten.

Stockholms universitet bidrar till kunskapsutveckling i ett globalt perspektiv och i samverkan med andra. Det sker genom utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap i den internationella frontlinjen, liksom inom gränsöverskridande tvär- och mångvetenskap. Vi gör kunskap tillgänglig för alla genom dialog och vårt deltagande i debatt och samhällsutveckling. 

Version 2. (Mellanlång version t.ex. i samband med profilprodukter)

Stockholms högskola grundades 1878 med ambitionen att förnya de traditionella universiteten i Sverige. Nära kontakter och ett aktivt erfarenhets- och kunskapsutbyte med omvärlden präglar verksamheten sedan starten. Idag är Stockholms universitet ett dynamiskt huvudstadsuniversitet med forskning, utbildning och samverkan i nära samspel. Vi verkar i den internationella frontlinjen.

Version 3. (Kort version, t.ex. platsannons)

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.