Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Dennis Jutterström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020)

Ett Högskoleavtal har förhandlats fram mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), som har fullmakt att företräda lärosätena i förhandlingarna. Avtalet gäller från och med 2014-01-01 och ersätter det tidigare avtalet, som därmed upphör 2013-12-31. En nyhet i avtalet är att det även inkluderar elektronisk kopiering.

Se även Bonus Presskopias hemsida för mer information om det nya avtalet samt om upphovsrätt och kopiering inom utbildningsområdet.