Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

Kontaktperson: Dennis Jutterström

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2020 samt kommer att revideras under året).

Bakgrund
Sedan 2013 är Stockholms universitets organisation för att främja utvecklingen av innovationer  uppdelad mellan Innovationskontoret, en verksamhet inom Samverkansavdelningen, och Stockholms universitets Inkubator AB (SU Inkubator), ett dotterbolag till det helägda Stockholms universitets Holding AB. Dessa riktlinjer avser att tydliggöra uppdraget till organisationen och ansvarsfördelningen mellan aktörerna inom organisationen.

Innovationskontoret
Innovationskontorets uppdrag är att verka för ett ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och vänder sig till målgrupperna studenter, doktorander, lärare/forskare och i viss mån även alumner. Verksamheten är särskilt inriktad på de tidiga faserna när en idé ska utvecklas och verifieras. Innovationskontoret erbjuder direkt stöd i form av rådgivning och stöd för innovationsprojekt från idéstadiet till marknadsfärdig produkt eller tjänst, samt stöd i form av inspiration, utbildning och attitydförändring.
Innovationskontoret erbjuder en sammanhållen innovationsprocess med kapacitet att ta till vara idéer i alla dess skeden fram till ”exit”. Med exit menas här avslut för innovationsprocessen inom myndigheten. Idébärare erbjuds kompetent stöd genom verifiering av affärsidéerna ur ett kommersiellt och strategiskt perspektiv, marknads- och finansieringsbedömning, affärsutveckling, projekthantering, riskvärdering och IPR. Innovationskontoret ger stöd vid tidig finansiering av projekten under verifieringsfasen.
Innovationskontorets arbete för verifiering av idéer följer en mätbar process där etablerade metoder för verifieringsarbete och affärsutveckling tillämpas.

SU Inkubator
SU Inkubator arbetar i ett nära samarbete med Innovationskontoret. SU Inkubator bedriver den senare delen i kommersialiseringsprocessen där stödet har ett starkare fokus på själva affären och marknaden. Inflödet av projektidéer kommer huvudsakligen från Innovationskontoret genom en gemensam överföringsprocess som slussar vidare de projektidéer som kräver en mer affärsfokuserad verksamhet i en inkubatormiljö. En förutsättning för att bli antagen till inkubatorsprogrammet vid SU Inkubator är att projekten och bolagen har skalbara och hållbara verksamheter med entreprenörer som redan har en affärsidé med tillväxtpotential och som befinner sig i ett uppstartsskede eller redan har startat sitt företag.

Innovationsprocessen - flödesbeskrivning
Idéer kring nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap tas emot av rådgivare vid Innovationskontoret. Inflödet av idéer sker genom olika aktiviteter, till exempel marknadsföring genom olika kanaler och uppsökande verksamhet som idésöksprojektet, starta eget-dag och starta eget-kurser. Idéer som uppmärksammas på annat håll inom universitetet ska hänvisas till Innovationskontoret för att hamna rätt i processen och få rätt stöd från början.
Vid Innovationskontoret får varje idébärare tillfälle till ett första möte där en rådgivare från Innovationskontoret hjälper idébäraren att analysera idén dels utifrån kriterier för innovationskontorets uppdrag och dels utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Bedöms projektet som möjligt ur de perspektiven så kan en förstudie inom innovationskontoret startas. När förstudien är klar inleder innovationskontoret ett projekt för verifiering av affärsidén. Varje projekt får då en ansvarig affärsutvecklingscoach som följer projektet och ger det stöd som behövs för att komma vidare. De projekt som efter genomgången affärsutvecklingsprocess bedöms redo att kommersialiseras ska erbjudas möjlighet att överföras till SU Inkubator.
Överföring från Innovationskontoret till SU Inkubator sker efter två bedömningssteg, först i Transferkommittén, slutligen i Prioriteringsgruppen.

Transferkommittén
Transferkommittén ska bestå av den verksamhetsansvarige för Innovationskontoret, VD för SU Inkubator och en extern sakkunnig. Kommittén bör sammanträda minst åtta gånger per år. Sammankallande för kommittén är Innovationskontoret, som också ska utgöra administrativt stöd. Inför varje sammanträde ska underlag för bedömning av varje projekt skickas ut i god tid. Varje projekt betygsätts enligt en tregradig skala, 1-3, där 3 på skalan är ett godkännande för överföring till inkubatorn. Kvalitativa parametrar är kundnytta, nytänkande, innovationshöjd, tillväxtpotential och marknadspotential. Om projektet bedöms få 2 på skalan, kan en omprövning ske enligt utökade parametrar för bedömning av produktidén eller tjänsteidén. Sedan Transferkommittén bedömt och betygsatt projektet som positivt ska en prioritering avseende tilldelande av medel ske innan slutligt beslut fattas.

Prioriteringsgruppen
Prioriteringsgruppen ska bestå av Rektorsrådet för samverkan (ordf.), den verksamhetsansvarige för Innovationskontoret och VD för SU Inkubator. Sammankallande för Prioriteringsgruppen är Innovationskontoret, som också ska utgöra administrativt stöd. Prioriteringsgruppen hanterar de medel som universitetet årsvis beslutar avsätta för ändamålet och måste vara eniga i sitt beslut att föreslå att ett projekt antas till inkubatorn. De projekt som både godkänns av Transferkommittén och tilldelas medel av Prioriteringsgruppen antas till inkubatorsprogrammet vid SU Inkubator. Universitetets uppdrag till SU Inkubator regleras närmare i avtal.

Inkubatorsprogrammet
Projekt som överförs till SU Inkubator får tillgång till en ansvarig affärscoach, nätverk med värdefulla kontakter samt arbetsplats med tillhörande infrastruktur och övrigt stöd i enlighet med avtal. Inkubatorsprogrammet är indelat i tre faser; uppstart om ca 3 månader, inkubation om ca 6-12 månader och utfasning om 0-3 månader. Den normala totaltiden i inkubatorn är 12 månader. Om totaltiden överstiger 12 månader krävs explicit beslut i prioriteringsgruppen för varje enskilt projekt. Under uppstartsfasen kan endera parten (SU Inkubator eller projektet) ensidigt bryta inkubationsavtalet utan att det kostar projektet något och utan att det avräknas från den med universitetet överenskomna ramen för maximalt antal projekt per år för SU Inkubator.

 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av ställföreträdande förvaltningschef, planeringschef Susanne Thedéen. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).