Ansvarig enhet: Studentavdelningen/Personalavdelningen
Kontaktpersoner: jämlikhetssamordnarna Christian Edling, Studentavdelningen, och
**Lina Bäckstrand, Personalavdelningen

*Ändring 151026: Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor ersattes fr.o.m. 2015-08-01 med Rådet för arbetsmiljö och lika villkor.

**Ändring 170125: Lina Bäckstrand är ersatt av Nina Vettergren och Karin Steffensen, Personalavdelningen.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras som del av ett större arbete med arbetsmiljö och lika villkor på Stockholms universitet under hösten 2019.)

Inledning

Inledning Stockholms universitets övergripande styrdokument beslutas av universitetsstyrelse, rektor eller förvaltningschef och delas in i fem olika typer: strategier, policydokument, planer, regler och handläggningsordningar. Detta dokument är Stockholms universitets policy för lika rättigheter och möjligheter.


Stockholms universitet ska vara ett modernt, nyskapande, dynamiskt och jämlikt universitet. Arbete med lika villkor och möjligheter bidrar till och skapar förutsättningar för universitetets strategiska målsättningar.

Universitetet ska vara en arbets- och studiemiljö där vi tar tillvara de resurser som anställda och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Anställda och studenter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. God arbets- och studiemiljö ger förutsättningar för utvecklad kreativitet och för goda arbets- och studieresultat.

Diskriminering och trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet.

Universitetet ska på olika sätt aktivt verka för att uppnå jämn könsfördelning på alla områden och nivåer. Studentsammansättningen inom både grundutbildning och forskarutbildning ska spegla det omgivande samhället, bland annat för att möjliggöra att fler perspektiv kommer till uttryck i universitetets utbildningar och forskning. Vi ska arbeta för att undanröja hinder så att universitetet blir en arbets- och studieplats som inte bara upplevs vara, utan också är, öppen och tillgänglig för alla.

Kunskap om jämlikhetsfrågor och arbetet för lika rättigheter och möjligheter på universitetet ska kontinuerligt förbättras bland anställda och studenter. Detta omfattar, utöver diskrimineringslagstiftningen, även arbete för ökad tillgänglighet och breddad rekrytering av studenter.
 

Ansvarsfördelning för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet

Det yttersta ansvaret för jämlikhets- och jämställdhetsarbetet vid universitet ligger hos rektor. *Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor – som ersattes fr.o.m. 2015-08-01 med Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – ska vara rådgivande till rektor i frågor som rör jämställdhet och jämlikhet och sprida information inom universitetet om dessa frågor.

Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för hantering av jämlikhetsfrågor inom de universitetsgemensamma funktionerna. Ansvaret innebär en pådrivande, samordnande och uppföljande funktion avseende arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter vid universitetet. Förvaltningschefen har delegerat ett funktionsansvar till enhetschefer inom universitetets förvaltning. Enhetscheferna har därmed det direkta ansvaret för att jämlikhetsarbetet utförs inom universitetets förvaltning och att det integreras som en del av den reguljära verksamheten på enheterna.

Områdesnämnderna ansvarar för strategisk integrering av jämlikhetsfrågor i planering, uppföljning och utvärdering av utbildning och forskning, samordning av jämlikhetsarbetet i fakultetsövergripande utbildning och forskning samt i intern och extern samverkan.

Relaterade dokument

I Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan finns information om hur universitetet arbetar med dessa frågor. 

Jämlikhet och likabehandling hittar du information om diskrimineringslagen och hur den tillämpas