Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Karin Steffensen

Rektorsbeslut 2011-03-31, dnr SU 601-3494-10
Ersätter tidigare Åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier, rektorsbeslut 2010-07-01, dnr SU 18-1788-10, respektive 2002-10-03, dnr SU 18-1386-02.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras som del av ett större arbete med arbetsmiljö och lika villkor på Stockholms universitet under hösten 2019.)

Inledning

Stockholms universitets övergripande styrdokument beslutas av universitetsstyrelse, rektor eller förvaltningschef och delas in i fem olika typer: strategier, policydokument, planer, regler och handläggningsordningar. Detta dokument policyn mot sexuella trakasserier på Stockholms universitet.

Policy

Vid Stockholms universitet får inte sexuella trakasserier förekomma. Att utsätta en annan person för sexuella trakasserier är en grov kränkning. Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid universitetet ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upplevs som kränkande och ovälkomna. Sexuella trakasserier kan hota den drabbades arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Om trakasserierna fortsätter kan det leda till sjukskrivningar, avhopp från studier eller forskning för den person som utsätts.

När sexuella trakasserier förekommer påverkar det även omgivningen negativt. Kvinnor och män kan såväl utsätta som utsättas för sexuella trakasserier av både kvinnor och män. Vanligast är dock att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier. Särskilt allvarliga är trakasserier när någon överordnad – till exempel en chef, handledare eller lärare – trakasserar en person i beroendeställning – till exempel en anställd eller student. Det är den som utsätts för sexuella trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Därför är det viktigt att den som upplever sig utsatt klargör att beteendet är ovälkommet.

Ansvar

Universitetet ska förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Ansvaret för arbetsmiljö-, diskriminerings- och likabehandlingsfrågor har delegerats till prefekter och enhetschefer vilket framgår av universitetets besluts- och delegationsordning. Detta innebär att 2 (2) prefekten/enhetschefen är ansvarig för att förebygga sexuella trakasserier och tillse att det finns fungerande rutiner för hur förekomst av sexuella trakasserier ska hanteras på institutionen/enheten.

Till stöd för arbetet har personalchefen och chefen för studentavdelningen utfärdat anvisningar för hur prefekter/enhetschefer ska agera om anställda eller studenter utsätts för sexuella trakasserier. Om en chef på universitetet får vetskap om att någon anställd utsätts för sexuella trakasserier i samband med arbetet, har chefen ett ansvar för att omedelbart agera. På samma sätt är anställda vid universitetet skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att en student utsatts för sexuella trakasserier i samband med utbildningen.

_______

Detta beslut är i rektors ställe fattat av prorektor, professor Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Emma Svennerstam, Ledningskansliet (protokollförare).

Föredragande har varit Anna Jutterdal, jämställdhetssamordnare vid Personalavdelningen, och Christian Edling, jämlikhetssamordnare vid Studentavdelningen.

Relaterade dokument

I Anvisningar för hantering av sexuella trakasserier mot anställda hittar du information om hur universitetet hanterar trakasserier bland medarbetare.

Anvisningar för hantering av sexuella trakasserier som rör studenter hittar du information om hur du som medarbetare hanterar om du blir kontaktad av student eller sökande angående sexuella trakasserier.