Ansvarig enhet: Personalavdelningen och Studentavdelningen

Kontaktperson: Karin Steffensen

*Ändring 170125: SFS 2008:567 är fr.o.m. 170101 SFS 2016:828.

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras som del av ett större arbete med arbetsmiljö och lika villkor på Stockholms universitet under hösten 2019.)

Inledning

Stockholms universitets övergripande styrdokument beslutas av universitetsstyrelse, rektor eller förvaltningschef och delas in i fem olika typer: strategier, policydokument, planer, regler och handläggningsordningar. Detta dokument är policy mot trakasserier enligt diskrimineringslagen. 

Policy

Vid Stockholms universitet får inte trakasserier förekomma. Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (*SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Anställda och studenter vid universitetet ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Att utsätta en annan person för trakasserier är en grov kränkning.

Trakasserier kan handla om att någon använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”asiatiska” egenskaper. Det kan även vara fråga om osynliggörande eller undanhållande av information, om handlingen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan hota den drabbades arbetsglädje, hälsa, ekonomi och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Om trakasserierna fortsätter kan det leda till sjukskrivningar, avhopp från studier eller forskning för den person som utsätts. När trakasserier förekommer påverkar det även omgivningen negativt. 

Särskilt allvarliga är trakasserier när någon överordnad – till exempel en chef, handledare eller lärare – trakasserar en person i beroendeställning – till exempel en anställd eller student. Det är den som utsätts för trakasserier som avgör vad hon eller han anser vara kränkande. Därför är det viktigt att den som upplever sig utsatt klargör att beteendet är ovälkommet.

Ansvar

Universitetet ska förebygga och förhindra trakasserier. Ansvaret för arbetsmiljö-, diskriminerings- och likabehandlingsfrågor har delegerats till prefekter och enhetschefer vilket framgår av universitetets besluts- och delegationsordning. Detta innebär att prefekten/enhetschefen är ansvarig för att förebygga trakasserier och att det finns rutiner för hur man ska agera om någon anställd eller student upplever sig vara utsatt för trakasserier.

Till stöd för arbetet har personalchefen och chefen för Studentavdelningen utfärdat anvisningar för hur prefekter/enhetschefer ska agera om anställda eller studenter upplever sig utsätta för trakasserier. 

Om en chef på universitetet får vetskap om att någon anställd upplever sig vara utsatt för trakasserier i samband med arbetet, har chefen ett ansvar för att agera omedelbart. På samma sätt är anställda vid universitetet skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att en student upplever sig bli utsatt för trakasserier i samband med utbildningen.

_______

Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).

Föredragande har varit Anna Jutterdal, jämställdhetssamordnare vid Personalavdelningen, och Christian Edling, jämlikhetssamordnare vid Studentavdelningen. 

Relaterade dokument

I Anvisningar för hantering av trakasserier mot anställda hittar du information om hur man hanterar situationer där en medarbetare känner sig utsatt.

I Anvisningar för hantering av trakasserier mot studenter hittar du information om hur man hanterar situationer där en student eller sökande känner sig utsatt.