Rektorsbeslut 2015-06-18, dnr SU FV-1.1.2-1967-15.
(Ersätter reviderad rektorsbeslut 2014-05-28, dnr SU 609-0044-11.)

Ansvarig enhet: Personalavdelningen
Kontaktperson: jämlikhetssamordnaren *Lina Bäckstrand

*Ändring 170125: Lina Bäckstrand är ersatt av Nina Vettergren och Karin Steffensen, Personalavdelningen.
 

Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet. Universitet har enligt diskrimineringslag (2008:567) att fastställa två olika planer som berör frågor om likabehandling och jämställdhet. Som arbetsgivare ska universitetet vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan och arbeta förebyggande inom vissa områden med fokus på diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Vi ska också som arbetsgivare förebygga och vid kännedom utreda diskriminering, trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund och sexuella trakasserier. Denna plan innehåller universitetets arbete med dessa frågor och kallas därför jämlikhets- och jämställdhetsplan.

För studenters lika rättigheter och möjligheter, se Plan för lika rättigheter och möjligheter. Där beskrivs även universitetets arbete med tillgänglighet för anställda.

Institutioner ska upprätta åtgärdsplan med mål samt vidta åtgärder för de områden som anges i diskrimineringslagen och som finns angivna i denna plan. Åtgärdsplanen kan upprättas för ett år i taget eller för tre år 2015–2017. Institutionernas arbete ska syfta till att nå de universitetsövergripande målen och till att genomföra åtgärder som är specifikt anpassade för omständigheterna vid aktuell institution. Åtgärdsplanen ska vara dokumenterad på ett för institutionen lämpligt sätt.

Se vidare i det kompletta dokumentet Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015–2017 (pdf) nedan.