Policydokument

För närvarande finns inga policydokument inom det här området. 

Planer

Rektor har 2016-04-07 fattat beslut om Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2016 och 2017. Planen syftar till att stegvis minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och öka dess positiva miljöpåverkan.

Regler

Rektor har 2017-02-16 fattat beslut om Regler för uthyrning av lokaler vid Stockholms universitet, som ersätter det gamla beslutet från 2016-11-17, (dnr SU FV-2.9.2-3581-16).

Reglerna och anvisningarna är fastställda av förvaltningschefen 2013-09-12 och är till för att underlätta olika aktiviteter inom universitetets lokaler. Denna verksamhet är ett komplement i universitetets sociala verksamhet och medverkar till att göra Stockholms universitet öppet och synligt. Den begränsas dock av de hänsyn som måste tas till bestämmelser gällande säkerhet, arbetsmiljö och andra allmänna regler.

Rektor har 2016-11-17 fattat beslut om Regler för lokalinnehav vid Stockholms universitet, som ersätter det gamla beslutet från 2005-12-08, (dnr SU FV 113-1269-05).

Förvaltningschefen beslutar att avgiftsbefrielse ska gälla för studentföreningar/motsv. och vissa universitetsgemensamma föreningar vid hyra av lokaler vid Stockholms universitet.

Det är sedan länge förbjudet att medföra husdjur till universitetets lokaler.

Överenskommelse mellan företrädare för Stockholms universitet, Högskolerestauranger, Akademiska Hus, stiftelsen Juristernas hus och Stockholms universitetets studentkår liksom de stora studentföreningarna.

Förvaltningschefen har med stöd av lag om ändring i tobakslagen (1993:581) SFS 1994:98 beslutat att totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler ska råda fr o m 1999-01-01.

Handläggningsordning

R 1994-02-22 Ansvarig avdelning: Fastighetsavdelningen