Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Anna Riddarström och Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

1. Områdesnämnden för humanvetenskap

Stockholms universitets styrelse har beslutat om inrättandet av Områdesnämnden för humanvetenskap (dnr SU 31-2129-10, dok. nr. 6 samt dnr SU FV-1.2.1-3189.15).

 

1.1 Sammansättning

Områdesnämnden för humanvetenskap består av 13 ledamöter:

  • dekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,
  • prodekanus för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet,
  • två övriga verksamhetsrepresentanter från Humanistiska fakultetsnämnden (vicedekaner),
  • två övriga verksamhetsrepresentanter från Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (vicedekaner),
  • tre representanter för studenterna, varav minst en bör vara forskarstuderande.

Ordförande och vice ordförande utses av rektor bland de tre dekanerna efter förslag genom val inom området.

Verksamhetsrepresentanterna har inte suppleanter.

Studenterna får utse två suppleanter. Dessa bör vara gruppsuppleanter.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Områdesnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.


1.2 Mandatperiod

Mandatperioden för områdesnämnden är treårig. Mandatperioden sammanfaller med mandatperioden för fakultetsnämnd.

För ledamöter som företräder studenterna är mandatperioden ett år.

 

2. Utseende av Områdesnämnden för humanvetenskap

Ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer för humanvetenskap, utses av rektor i enlighet med Föreskrifter för val av vicerektor och ordförande i områdesnämnd. 

Verksamhetsrepresentanterna i Områdesnämnden för humanvetenskap är ledamöter baserat på sin funktion i fakultetsnämnd, dvs. dekanus, prodekanus och vicedekanus. Utseende av verksamhetsrepresentanterna sker därmed i enlighet med Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

Företrädarna för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt utses på samma sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101) för personalföreträdare i universitetsstyrelsen.

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelserna i studentkårs­förordningen (2009:769).

Om någon av ledamöterna inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i nämnden ska fyllnadsval genomföras i enlighet med vad som anges i Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.