Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Anna Riddaström och Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

1. Vicerektorer och ordförande i områdesnämnder vid Stockholms universitet

1.1 Uppdrag

Vid Stockholms universitet finns tre vicerektorer, en vicerektor för naturvetenskap och två vicerektorer för humanvetenskap. Vicerektorerna ingår i universitetets ledning. Vicerektorerna ska leda, driva och ansvara för arbetet i respektive områdesnämnd. Vicerektorerna ska vara företrädare för sitt respektive område i universitetets ledning och tillföra såväl kunskap om som synpunkter från respektive område. Vicerektorerna ska också internt och externt företräda och bistå rektor i frågor kring området.

Vicerektor är enligt Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet ordförande i områdesnämnd. Inom det humanvetenskapliga området utses en av vicerektorerna till ordförande och den andra till vice ordförande.

1.2 Mandatperiod

Mandatperioden för vicerektorer är treårig och sammanfaller med mandatperioden för områdesnämnd och fakultetsnämnd.

 

2. Vicerektor för naturvetenskap och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap

2.1 Valprocess för utseende av vicerektor för naturvetenskap

Vicerektor för naturvetenskap, som också är dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten, är ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap och utses av rektor efter förslag genom val inom naturvetenskapliga området/fakulteten i enlighet med Föreskrifter för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

 

3. Vicerektorer för humanvetenskap och ordförande respektive vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap

Vicerektorerna för humanvetenskap, som också är dekaner för någon av fakulteterna inom området, är ordförande respektive vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap. Val av förslag till ordförande och vice ordförande för den humanvetenskapliga områdesnämnden, tillika vicerektorer för humanvetenskapliga området, ska förrättas av röstberättigade personer inom humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

3.1 Valbara och röstberättigade

Utöver vad som nedan anges gäller att personen är anställd tills vidare eller för en tid mer än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent).

Valbara och möjliga att nominera vid val till vicerektor för humanvetenskap är de personer som valts och utsetts till dekaner för humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet.

Röstberättigade och nomineringsberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom områdesnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt/rätt att nominera.

Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av respektive dekanus.

3.2 Valberedning och arbetsformer

Valberedningen ska bestå av fyra personer som utses enligt följande. Områdesnämnden för humanvetenskap utser en ledamot, tillika ordförande, i valberedningen. De tre andra ledamöterna är ordförandena för valberedningarna för humanistisk, juridisk respektive samhällsvetenskaplig fakultetsnämnd. För beslut krävs att valberedningen är enig och att samtliga ledamöter personligen närvarar. I det fall valberedningen inte är enig ska frågan hänskjutas till rektor.

Valberedningens förslag till ordförande och vice ordförande för den humanvetenskapliga områdesnämnden, tillika vicerektorer för humanvetenskap, lämnas i samråd med rektor. Valberedningen avgör hur kandidaterna ska presenteras. Valberedningens förslag redovisas i protokoll. Områdeskansliet ansvarar för sekretariatsfunktioner.

Valberedningen beslutar i övrigt om sina egna arbetsformer, och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

3.3 Nominering

Valberedningens förslag ska sändas till samtliga röstberättigade inom de tre fakulteterna som ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga, förslag under viss nomineringsperiod. Nomineringsperioden är en och samma inom de tre fakulteterna och fastställs efter samråd mellan fakultetskanslierna och områdeskansliet. Områdeskansliet ansvarar för genomförandet av nomineringen.

Nominering får ske inom hela området, dvs. utanför den egna fakulteten. Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera sitt förslag med motivering. Den nominerade ska vara valbar och ha accepterat att kandidera. Den som nominerats har rätt att presentera sig i en kortfattad CV. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet. Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

3.4 Valets genomförande

Valet genomförs efter val till fakultetsnämnd och samtidigt vid humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Valet ska genomföras elektroniskt med stöd av IT-avdelningen. Valet ska protokollföras.

De röstberättigade röstar på valberedningens förslag eller eventuella fria nomineringar inkomna från samtliga fakulteter. De kandidater som fått flest röster inom fakulteten utgör fakultetens förslag till ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga dessa förslag överlämnas till rektor.

Det slutliga förslaget efter val ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster. Har samma två kandidater valts av samtliga tre fakulteter utgör de personerna områdets förslag. Om de tre fakulteterna inom området inte har röstat fram samma två kandidater utan skilda förslag föreligger från de olika fakulteterna, så ska samtliga dessa förslag lämnas till rektor som utser ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer.

Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall fastställs valutgången och ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer utses genom särskilt beslut av rektor.