Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Anna Riddarström och Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats  2019 och kommer att revideras hösten 2019.)

1. Fakultetsnämnder

Stockholms universitets styrelse har beslutat om en organisationsstruktur med kollegialt valda nämnder för humanistisk, juridisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet (dnr SU 31-2129-10, dok. nr. 6).

 

1.1 Sammansättning

Fakultetsnämnderna består av 11-21 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och minst tre studenter. Antalet ledamöter i fakultetsnämnd fastställs inom ramen för detta av rektor efter förslag från fakultetsnämnd. Sammansättning av den Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika Områdesnämnden för naturvetenskap, finns fastställd i Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet.

I fakultetsnämnden ingår dekanus, prodekanus, övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner), studentrepresentanter samt eventuella externa ledamöter. Minst två tredjedelar av ledamöterna ska vara verksamhetsrepresentanter, dvs. vetenskapligt kompetenta lärare/forskare (se nedan under Valbara och röstberättigade) och högst en tredjedel studenter (dock minst tre studenter). Suppleanter för studenterna bör vara gruppsuppleanter. Externa ledamöter får vara högst två.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt. Fakultetsnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.

Fakultetsnämndens ordförande benämns dekanus. Dekanus ställföreträdare benämns prodekanus. Vid förfall för dekanus inträder suppleant (personlig eller i förekommande fall gruppsuppleant) som ledamot, medan ordförandeskapet övertas av prodekanus.

Fakultetsnämnden beslutar särskilt om suppleanternas närvaro- och yttranderätt.


1.2 Mandatperiod

Mandatperioden för fakultetsnämnden är treårig. För ledamöter som företräder studenterna är mandatperioden ett år.

 

2. Valprocess


2.1 Utseende av ledamöter och personalföreträdare

Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten. Dekanus och prodekanus får inte samtidigt vara sektionsdekanus/vicedekanus. I de fall sektionsdekanus/vicedekanus ska kunna ersätta dekanus eller prodekanus ska även dessa utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten.

Ledamöter i fakultetsnämnden som representerar gruppen övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner) utses direkt genom val bland de röstberättigade inom berörd fakultet.

Representanter för studenterna utses enligt bestämmelserna i studentkårs­förordningen (2009:769).

Företrädarna för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt utses på samma sätt som anges i personalföreträdarförordningen (1987:1101) för personalföreträdare i universitetsstyrelsen.

Om någon av ledamöterna inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter eller eventuella externa ledamöter lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, ska fyllnadsval genomföras på sätt som dekanus beslutar. Om dekanus, prodekanus eller vicedekanus lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på sätt som rektor beslutar.
 

2.2 Valbara och röstberättigade

Utöver vad som nedan anges gäller att personen är anställd tills vidare eller för en tid mer än två år. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent).

Valbara och möjliga att nominera vid val till fakultetsnämnd är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde. Med vetenskapligt kompetent lärare/forskare i det här sammanhanget avses den som är:

  • professor eller
  • annan lärare/forskare som har doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens.

En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras.

Röstberättigade och nomineringsberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom fakultetsnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valberedningens förslag offentliggörs. Den som är tjänstledig om 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt/rätt att nominera.

Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av dekanus.

 

2.3 Valberedning och arbetsformer

Dekanus beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens uppdrag är att ta fram kandidater till ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden (inklusive förslag till dekanus, prodekanus och sektionsdekaner/vicedekaner). Övergripande gäller att jämställdheten mellan män och kvinnor (i enlighet med 1 kap. 5 § HL), jävsreglerna i 11-12 §§ förvaltningslagen (1986:223) samt rektors beslut om interna föreskrifter rörande jäv ska beaktas.

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig, om inte ordförande utsågs då valberedningen tillsattes. Minst en kvinna och minst en man ska ingå i valberedningen. Valberedningen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande inklusive ordförande. För beslut gäller enkel majoritet dock gäller att vid lika röstetal avgör ordförande. Valberedningen beslutar i övrigt om sina arbetsformer och kan vid behov kalla sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

Valberedningens förslag till dekanus ska lämnas i samråd med rektor.

Protokoll ska föras vid valberedningens sammanträden.


2.4 Nominering

Valberedningens förslag ska sändas till samtliga röstberättigade vilka ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga, förslag under viss nomineringsperiod. Nomineringsperioden för ordinarie val fastställs av respektive fakultetskansli i samråd med områdeskansliet.

Den som nominerar någon till en viss post har rätt att komplettera förslaget med motivering. Nominering kan endast ske inom den egna fakulteten. Den nominerade ska vara valbar och vara villig att kandidera till posten i fråga. Den som nominerats har rätt att presentera sig i en kortfattad CV. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen utsändas till de röstberättigade före valet. 

Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

 

2.5 Valets genomförande

Fakultetskanslierna ansvarar för de praktiska åtgärderna i samband med valet. Valet ska genomföras elektroniskt med stöd av IT-avdelningen. Varje röstande ska rösta fram lika många namn på valbara personer som fastställt antal valbara platser i fakultetsnämnden, alternativt rösta blankt. Detta ska vara uppfyllt för att avgiven röst ska vara giltig.

Val av ledamöter inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter och val av förslag till dekanus och prodekanus ska ske vid samma tillfälle.

De inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter som fått flest röster är valda till ledamöter i fakultetsnämnden. Vid lika röstetal ska lotten avgöra.

Den som fått flest röster som dekanus respektive prodekanus utgör fakultetens förslag till dessa befattningar. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga förslag till dekanus/prodekanus överlämnas till rektor som utser dekanus och prodekanus.

Det slutliga förslaget efter val inom respektive fakultet ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster.

Valet ska protokollföras. Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall är valutgången fastställd.