Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019)

Rektor beslutar att den som utses att för Stockholms universitets del representera universitetet som ordförande, ledamot, suppleant eller motsvarande i såväl interna som externa organ ska ha en aktiv koppling till universitetet genom anställning, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta beslut ersätter beslut RÄ 1992-05-14.

Rektor beslutar samtidigt att den som utsetts till en förtroendepost i såväl interna som externa organ ska vid anställningens upphörande alternativt längre tjänstledighet inkomma med begäran om entledigande. Den som har utsett personen i fråga ska då besluta i ärendet. Om begäran inte inkommer inom rimlig tid, äger den som utsett personen rätt att tillsätta platsen med annan person.