Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Rikard Skårfors

Enligt 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Enligt 2 kap. 14 § andra stycket högskoleförordningen (1993:100) ska, om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen.
 
Universitetskanslersämbetet har aviserat att man i samband med sin pågående tillsyn av lärosätenas regeltillämpning kommer att granska efterlevnaden av studentinflytande i ovan angivna avseende genom att kräva in förteckningar över fattade beslut och utifrån dessa göra stickprov, dvs. begära åtkomst till ett antal beslutshandlingar för granskning av dokumenterat studentinflytande.

För närvarande utarbetas nya regler för studentinflytande vid Stockholms universitet som förväntas beslutas av rektor under hösten 2019. Där föreslås bestämmelser som rör beslut fattade av en person med betydelse för utbildningen och studenternas situation. De föreslagna reglerna utgår från att studentinflytande alltid ska säkras och dokumenteras vid beslut som har betydelse för utbildningen och studenternas situation enligt 2 kap. 14 § högskoleförordningen. Detta bör tolkas som beslut som påverkar studenterna som grupp/kollektiv, dvs. inte beslut rörande enskilda studenter (prestationer, tillgodoräknanden etc.). Beslut fattade av studierektorer faller därför i normalfallet inte under denna kategori (undantaget beslut på delegation från prefekt, se nedan). Beslut av avdelningschefer inom universitetsförvaltningen omfattas normalt inte heller då ärenden av betydelse för studentkollektivet förs till universitetsdirektören för beslut.

De kategorier av enpersonsbeslut där studentinflytandet ska vara säkerställt är rektorsbeslut och universitetsdirektörsbeslut, vilka fattas genom föredragning med etablerade rutiner för  studentinflytande, vicerektors/dekanbeslut, där respektive område/fakultet ansvarar för att studentinflytandet säkras på motsvarande sätt som vid rektorsbeslut och universitetsdirektörsbeslut, samt enpersonsbeslut på institutionsnivå. Enpersonsbeslut på institutionsnivå innebär vanligen prefektbeslut (motsvarande), men kan vara beslut fattade av studierektor om sådan delegation är beslutad vid institutionen. Prefekten (motsvarande) fattar de beslut vid institutionen som följer av Besluts- och delegationsordning för Stockholms universitet (fastställd av rektor 2018-01-25, dnr SU FV-1.1.2-0136-18), respektive områdes och fakultets vidaredelegationer samt delegationer från institutionsstyrelsen. Vid varje institution ska en skriftlig besluts- och delegationsordning finnas och den ska årligen ses över (beslut av rektor 2017-06-22, dnr SU FV-1.1.2-3796-16). I institutionens besluts- och delegationsordning ska även finnas delegation till studierektor (beslut av rektor 2017-05-15, dnr SU FV-1.1.2-0344-17).

•    De enpersonsbeslut på institutionsnivå (motsvarande) där studentinflytandet alltid ska dokumenteras är
o    Beslut rörande utbildningen (t.ex. kursutbud, kursplaner, kurslitteratur etc. på delegation från institutionsstyrelsen eller prefekten)
o    Beslut rörande studenternas situation (t.ex. fysisk arbetsmiljö, tillgång till lokaler/datorer/utrustning etc.)
•    De enpersonsbeslut på institutionsnivå (motsvarande) där studenter inte ska ha inflytande är
o    Enskilda studentärenden
o    Enskilda personalärenden
o    Enskilda anställningsärenden (studenter har rätt till inflytande i anställningsärenden som är reglerade i anställningsordningen – alla kategorier av professorer och tillsvidareanställda lärare etc. – men dessa bereds av fakultetsnämnd/motsvarande med studentrepresentation).

Beslutsfattare ansvarar för att studentinflytandet säkras. I beslutsunderlaget ska tydligt framgå om och i så fall hur information lämnats samt hur samråd har skett. Löpande arbetsledning vid institution/motsvarande är inte att betrakta som beslutsfattande.

Rektor anmodar alla beslutsfattare att inför varje beslut av sådan art att studentinflytandet ska säkerställas tillse att så sker, antingen genom personligt möte med studentrepresentanter eller genom att beslutshandlingen tillgängliggörs för studentrepresentanter genom e-post, Box eller annan för dem tillgänglig elektronisk tjänst, samt att studentrepresentanterna ges rimlig tid att yttra sig – en riktlinje kan vara två dagar som vid rektorsföredragning. Att studentrepresentanter givits tillfälle att yttra sig ska också dokumenteras. I första hand ska lokala studentrepresentanter (vid institution/motsvarande) beredas tillfälle att yttra sig; om sådana inte finns ska beslutshandlingen tillställas aktuell studiebevakare vid studentkåren.

Beslutshandling bör upprättas enligt bifogad mall och ska diarieföras. Flera beslut kan rymmas i samma dokument och delges studentrepresentanter vid samma tillfälle. Institutioner och centra ska vid anmodan kunna redovisa förteckningar över beslut av betydelse för utbildningen och studenternas situation fattade av en person samt uppvisa dessa beslut.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och universitetsdirektör Eino Örnfeldt. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningssekretariatet (protokollförare).