Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Anna-Karin Björling

Observera att dokumentet återfinns i sin helhet i PDF-filen längst ner.

Syfte och definitioner

Studenter har rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Stockholms universitet och universitetet ska verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Arbetet med att en hög kvalitet nås i utbildningen är en gemensam angelägenhet för universitetets personal och studenter.

Mot denna bakgrund reglerar detta styrdokument frågor om studentinflytande vid Stockholms universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I reglerna redovisas bestämmelser i de lagar och andra författningar som gäller nationellt för studentinflytande samt universitetets lokala regler för studentinflytande.  

I slutet av dokumentet finns ett avsnitt om lokal praxis för utseende av studentrepresentanter till organ och grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkåren.

Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.  

Med ”universitetet” avses i detta styrdokument samtliga nivåer och delar inom Stockholms universitet, det vill säga universitetsövergripande nivå, områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå samt universitetsförvaltningen.

Med ”studentkår” avses de studentkårer som beviljats ställning som studentkår av universitetsstyrelsen. Se vidare avsnitt 6 Ställning som studentkår.