Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktperson: Anna-Karin Björling

Syftet med styrdokumentet är att reglera frågor om studentinflytande vid Stockholms universitet i verksamhet som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I reglerna redovisas bestämmelser i de lagar och andra författningar som gäller nationellt för studentinflytande samt universitetets lokala regler för studentinflytande.

I slutet av dokumentet finns ett avsnitt om lokal praxis för utseende av studentrepresentant till organ och grupper. Denna process styrs huvudsakligen av studentkåren.

Med ”student” avses den person som är antagen till och bedriver studier på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå.

Reglerna återfinns i sin helhet i bifogad PDF-fil nedan.