Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Henrik Lindell Kennberg och Anna Riddarström

1. Inledning

Syftet med detta styrdokument är att reglera hur utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt utseende av vicerektor och ordförande respektive vice ordförande i områdesnämnd ska gå till.

Dessa regler innehåller bestämmelser om

 • utseende av ledamöter och ersättare för ledamöter i Områdesnämnden för humanvetenskap och i Områdesnämnden för naturvetenskap,
 • utseende av företrädare för personalorganisationerna som har närvaro- och yttranderätt vid områdesnämndernas sammanträden,
 • utseende av två vicerektorer för det humanvetenskapliga området och en vicerektor för det naturvetenskapliga området, och
 • utseende av ordförande och vice ordförande i områdesnämnderna.

Områdesnämnden beslutar om utbildning och forskning och ska därför enligt 2 kap 6 § högskolelagen (1992:1434) till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta personer.

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att det vid universitetet finns

 • två områdesnämnder – Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som dessutom utgör Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, och
 • två vicerektorer vid det humanvetenskapliga området som är ordförande respektive vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap och en dekan som är andre vice ordförande,
 • en vicerektor som är ordförande och en prodekan som är vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap.

1.1 Förordnandeperiod

Förordnandeperioden för vicerektorer och ledamöter i områdesnämnd är treårig och sammanfaller med förordnandeperioden för fakultetsnämnd.

För studentrepresentanterna är förordnandeperioden ett år.

2. Områdesnämnden för humanvetenskap

2.1 Sammansättning

2.1.1 Ledamöter

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att Områdesnämnden för humanvetenskap består av 13 ledamöter, varav 10 verksamhetsrepresentanter och 3 studenter:

 • tre ledamöter som är dekaner för Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten, varav en dekan ska vara ordförande och en viceordförande i områdesnämnden, tillika vicerektorer för det humanvetenskapliga området, och den tredje dekanen ska vara andre vice ordförande,
 • tre ledamöter som är prodekaner för Humanistiska fakulteten, Juridiska fakulteten och Samhällsvetenskapliga fakulteten,
 • två ledamöter som är vicedekaner för Humanistiska fakulteten,
 • två ledamöter som är vicedekaner för Samhällsvetenskapliga fakulteten, och
 • tre ledamöter som är representanter för studenterna.

2.1.2 Personalföreträdare

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid områdesnämndens sammanträden. Områdesnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.

2.1.3 Ersättare för ledamöter

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att verksamhetsrepresentanterna inte har ersättare. Studenterna kan utse tre ersättare.

2.2 Utseende av Områdesnämnden för humanvetenskap

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att ordförande och vice ordförande, tillika vicerektorer för det humanvetenskapliga området, utses bland de tre dekanerna. Verksamhetsrepresentanterna i Områdesnämnden för humanvetenskap är utsedda utifrån funktioner i fakultetsnämnd, dvs. dekanus, prodekanus och vicedekanus. Utseende av verksamhetsrepresentanterna sker därmed i enlighet med Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

Företrädarna för personalorganisationerna utses på samma sätt som personalföreträdare som har närvaro- och yttranderätt vid universitetsstyrelsens sammanträden, som utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101)  

Representanterna för studenterna utses enligt 7 § studentkårsförordningen och Regler för studentinflytande.  

Om någon av ledamöterna inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i nämnden ska fyllnadsval genomföras i enlighet med vad som anges i Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

3. Vicerektorer för det humanvetenskapliga området och ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för Områdesnämnden för humanvetenskap

3.1 Utseende av vicerektorer för det humanvetenskapliga området

Dekaner utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom respektive fakultet inom området. Rektor utser två av dekanerna inom området till vicerektorer för det humanvetenskapliga området.

3.2  Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för Områdesnämnden för
humanvetenskap

Områdesnämnden utser de två dekaner som är vicerektorer till ordförande respektive vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap samt den tredje dekanen till andre vice ordförande.

4. Områdesnämnden för naturvetenskap (tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden)

4.1 Sammansättning

4.1.1 Ledamöter

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att Områdesnämnden för naturvetenskap består av 18 ledamöter, varav 15 verksamhetsrepresentanter och 3 studenter:

 • en ledamot, som är dekan för Naturvetenskapliga fakulteten, vicerektor för det naturvetenskapliga området och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap,
 • en ledamot, som är prodekan för Naturvetenskapliga fakulteten och vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap,
 • fyra ledamöter som är sektionsdekaner, tillika ordförande i sektionsberedningarna vid Naturvetenskapliga fakulteten,
 • fyra ledamöter som är vice ordförande i sektionsberedningarna vid Naturvetenskapliga fakulteten,
 • en ledamot som är ordförande i Naturvetenskapliga fakultetens grundutbildningsberedning,
 • fyra övriga ledamöter– en lärare från varje sektion vid Naturvetenskapliga fakulteten, och
 • tre ledamöter som är representanter för studenterna.

4.1.2 Personalföreträdare

Av Arbetsordning för Stockholms universitet framgår att företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderättvid områdesnämndens sammanträden. Områdesnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.

4.1.3 Ersättare för ledamöter

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår att verksamhetsrepresentanterna har fyra ersättare, en gruppersättare per sektion. Ordföranden i grundutbildningsberedningen har en personlig ersättare. Studenterna kan utse tre ersättare.

4.2 Utseende av Områdesnämnden för naturvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. Regler för hur ledamöter och ersättare för ledamöter samt företrädare för personalorganisationerna i områdesnämnden utses finns därför i Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.
Om någon av ledamöterna inte längre har en bestående möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i nämnden ska fyllnadsval genomföras i enlighet med vad som anges i Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

5. Vicerektor för det naturvetenskapliga området och ordförande samt vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap

5.1 Utseende av vicerektor för det naturvetenskapliga området

Vicerektor för det naturvetenskapliga området tillika dekanus för Naturvetenskapliga fakulteten utses av rektor efter val av förslag till dekanus inom Naturvetenskapliga fakulteten. 

5.2 Ordförande och vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap

Vicerektor tillika dekanus för naturvetenskapliga fakulteten är ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap. Prodekanus för naturvetenskapliga fakulteten är vice ordförande för Områdesnämnden för naturvetenskap.