Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Henrik Lindell Kennberg och Anna Riddarström

1. Inledning

Syftet med detta styrdokument är att reglera hur valprocessen ska genomföras samt vilka som är röstberättigade och valbara för val av fakultetsnämnd och förslag till dekanus och prodekanus. Fakultetsnämnden beslutar om utbildning samt forskning och ska därför enligt 2 kap 6 § högskolelagen (1992:1434) till majoriteten bestå av vetenskapligt kompetenta personer. Stockholms universitets styrelse har beslutat om en organisationsstruktur med kollegialt valda nämnder för humanistisk, juridisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet (dnr SU 31-2129-10, dok.nr. 6). 

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår hur fakultetsnämnderna är sammansatta.

1.1 Mandatperiod

Mandatperioden för fakultetsnämnden, dekanus och prodekanus är treårig. För ledamöter som företräder studenterna är mandatperioden ett år.

2. Fakultetsnämndens sammansättning

Av Arbetsordning vid Stockholms universitet framgår hur fakultetsnämnderna är sammansatta. Fakultetsnämnderna består av 11-21 ledamöter inklusive ordförande, vice ordförande och minst tre studenter. Antalet ledamöter i fakultetsnämnd fastställs av rektor efter förslag från fakultetsnämnd. Sammansättning av den Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, tillika Områdesnämnden för naturvetenskap, finns fastställd i Arbetsordning vid Stockholms universitet.

I fakultetsnämnden ingår dekanus, prodekanus, övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner), studentrepresentanter samt eventuella externa ledamöter. Minst två tredjedelar av ledamöterna ska vara verksamhetsrepresentanter, dvs. vetenskapligt kompetenta lärare/forskare (se nedan under Valbara och röstberättigade) och högst en tredjedel studenter. Studenterna har rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i nämnden. Studenterna kan utse tre ersättare. Externa ledamöter får vara högst två. Från ovanstående regler kan undantag beviljas av rektor.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden. Fakultetsnämnden beslutar om antalet personalföreträdare.  

Fakultetsnämnden beslutar särskilt om ersättarnas närvaro- och yttranderätt under mandatperioden.  

Fakultetsnämndens ordförande benämns dekanus. Dekanus ställföreträdare benämns prodekanus. Vid förhinder för dekanus inträder ersättare som ledamot, medan ordförandeskapet övertas av prodekanus.

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska iakttas och främjas (1 kap. 5 § högskolelagen).

3. Valförfarande

3.1 Utseende av ledamöter och personalföreträda

Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten. Dekanus och prodekanus får inte samtidigt vara sektionsdekanus/vicedekanus. Övriga verksamhetsrepresentanter (inklusive sektionsdekaner/vicedekaner), samt eventuella externa ledamöter, utses direkt genom val bland de röstberättigade inom berörd fakultet.  

Studentrepresentanter utses enligt bestämmelserna i studentkårsförordningen (2009:769) och Regler för studentinflytande.  

Företrädarna för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt vid fakultetsnämndens sammanträden utses på samma sätt som personalföreträdare i universitetsstyrelsen vilket regleras i personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Om någon av ledamöterna inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter eller eventuella externa ledamöter lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, ska fyllnadsval genomföras på det sätt som dekanus beslutar. Om dekanus eller prodekanus lämnar sitt uppdrag under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på det sätt som rektor beslutar.

3.2 Valbara och röstberättigade

För att vara valbar och röstberättigad ska personen vara anställd tills vidare eller för en tid om mer än två år. Detta inkluderar postdoktorer oavsett finansieringsform. Anställningen ska omfatta minst halvtid (50 procent). Dessutom gäller nedanstående kriterier.

Valbara och möjliga att nominera vid val till fakultetsnämnd är lärare/forskare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde. Med vetenskapligt kompetent lärare/forskare i det här sammanhanget avses den som är:

  • professor eller
  • annan lärare/forskare/akademisk ledare som har en anställning eller ett uppdrag, för vilket det krävs doktorsexamen eller en motsvarande vetenskaplig kompetens, inom en områdes-respektive fakultetsnämnds ansvarsområde.

En person som inte kan beräknas upprätthålla sin anställning vid universitetet under hela den mandatperiod som valet avser bör endast i undantagsfall nomineras.

Röstberättigade och nomineringsberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom fakultetsnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens). Därutöver gäller att anställningen är påbörjad senast den första i den månad som valet genomförs. Den som är tjänstledig om 100 procent under hela perioden för röstning, med undantag för föräldraledighet, har inte rösträtt. Den som är tjänstledig om 100 procent under hela nomineringsperioden, med undantag för föräldraledighet, har inte rätt att nominera.

Valbarhetslängd och röstlängd fastställs av dekanus.

3.3 Valberedning och arbetsformer

Dekanus beslutar om hur valberedningen ska utses. Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på kandidater till ledamöter och ersättare i fakultetsnämnden, inklusive förslag till dekanus, prodekanus och sektionsdekaner/vicedekaner. Övergripande gäller att jämställdheten mellan män och kvinnor (i enlighet med 1 kap. 5 § högskolelagen), jävsreglerna i 16-18 §§ förvaltningslagen (1986:223) samt rektors beslut om interna föreskrifter rörande jäv ska beaktas.  

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Valberedningen utser ordförande inom sig, om inte ordförande utsågs då valberedningen tillsattes. Minst en kvinna och minst en man ska ingå i valberedningen. Valberedningen är beslutför då fler än hälften av ledamöterna är närvarande inklusive ordförande. För beslut gäller enkel majoritet, dock gäller att vid lika röstetal avgör ordförande. Valberedningen beslutar i övrigt om sina arbetsformer och kan vid behov kalla
sakkunniga/motsvarande till sina sammanträden.

Valberedningens förslag till dekanus ska tas fram i samråd med rektor. En motivering kan bifogas förslaget. Valberedningens förslag ska protokollföras.

3.4 Nominering

Valberedningens förslag ska skickas till samtliga röstberättigade. De röstberättigade ska beredas tillfälle att inkomma med andra, skriftliga, förslag under viss nomineringsperiod (fri nominering). Förslag från någon av de röstberättigade ska innehålla namn för samtliga poster valet avser. En motivering kan bifogas förslaget.  

Nominering kan endast ske inom den egna fakulteten. Den nominerade ska vara valbar och vara villig att kandidera till posten i fråga. Inkomna förslag utifrån fri nominering ska skriftligen skickas till de röstberättigade före valet.   

Nomineringsperioden för ordinarie val fastställs av respektive fakultetskansli i samråd med områdeskansliet. Nomineringar får inte ske vid valtillfället, endast nominerade är valbara.

3.5 Valets genomförande

Rektors kansli har det övergripande ansvaret för valets genomförande, Personalavdelningen ansvarar för framtagande av listor på röstberättigade och fakultetskanslierna ansvarar för de praktiska åtgärderna i samband med valet. Valet ska genomföras elektroniskt, vilket IT-avdelningen ansvarar för.  

Varje röstande ska rösta fram lika många personer som det finns platser i fakultetsnämnden, alternativt rösta blankt. Detta ska vara uppfyllt för att avgiven röst ska vara giltig.

Val av förslag till dekanus och prodekanus samt val av ledamöter inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter ska ske vid samma tillfälle.

De inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter som fått flest röster är valda till ledamöter i fakultetsnämnden. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. Den som fått flest röster som dekanus respektive prodekanus utgör fakultetens förslag till dessa befattningar. Om flera personer inom samma fakultet fått lika många röster, ska samtliga förslag till dekanus/prodekanus överlämnas till rektor som utser dekanus och prodekanus.  

Det slutliga förslaget efter val inom respektive fakultet till dekanus och prodekanus samt resultat av val av ledamöter inom gruppen övriga verksamhetsrepresentanter ställs till rektor tillsammans med uppgifter om antal röstande och antal giltiga/ogiltiga röster.

Valet ska protokollföras. Anmärkningar mot valförfarandet prövas av rektor under förutsättning av att anmärkningen skriftligen inkommer inom sju arbetsdagar efter den dag valresultatet offentliggjordes. I annat fall är valutgången fastställd.