Ansvarig enhet: Ledningssekretariatet

Kontaktpersoner: Anna Riddarström och Henrik Lindell

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019. Förvaltningschef benämns universitetsdirektör. Ledningskansliet heter numer Ledningssekretariatet.

Universitetsstyrelsen har 2011-12-02 beslutat att inrätta Stockholms universitets hörandeförsamling. Styrelsen har även beslutat om hörandeförsamlingens sammansättning och uppdrag samt uppdragit åt rektor att besluta om kompletterande riktlinjer för hörandeförsamlingen och dess arbete.

Hörandeförsamlingens elektorer

I hörandeförsamlingen ska ingå det antal elektorer som universitetsstyrelsen beslutat fördelat på representanter för lärare/forskare, övriga anställda och studenter.

Gruppsuppleanter utses på samma sätt som ordinarie elektorer. Antalet gruppsuppleanter ska vara maximalt hälften av antalet ordinarie elektorer inom respektive grupp.

Fördelningen av platserna för lärare/forskare ska ske utifrån antalet röstberättigade lärare/forskare vid tiden för närmast föregående områdes- och fakultetsnämndsval, om inget annat meddelas av rektor. Rektor fastställer fördelningen av områdesnämndernas elektorsplatser. Fördelningen inom respektive områdesnämnd beslutas av områdesnämnden på sätt som framgår av styrelsens beslut. Områdesnämnden beslutar i övrigt hur utseendet ska gå till inom det egna området. Vid utseende av elektorer för lärare/forskare ska områdesnämnderna se till att elektorsgruppen blir representativ för gruppen lärare/forskare som helhet.

Representanter för övriga anställda utses på sätt som styrelsen beslutat. Vid utseende av elektorer för övriga anställda ska nomineringsgruppen se till att elektorsgruppen blir representativ för gruppen övriga anställda som helhet. Om nomineringsgruppen inte kan enas om vilka som ska utses avgörs frågan av förvaltningschefen.

Representanter för studenterna utses enligt styrelsens beslut av studentkårerna.

Rektor fastställer den totala röstlängden. Om fyllnadsval av elektor eller gruppsuppleant hålls under mandatperioden ska även den ändrade röstlängden fastställas av rektor.

Ingen elektor eller gruppsuppleant kan representera flera institutioner/fakulteter/områden samtidigt. Helt tjänstlediga personer ska inte inneha uppdrag som elektor eller gruppsuppleant om det inte finns särskilda skäl. Eventuell avsägelse av uppdrag som elektor eller gruppsuppleant handläggs av den instans som utsett vederbörande och ny representant utses på lämpligt sätt (sk fyllnadsval).

Vid utseende av elektorer och gruppsuppleanter ska jämställdheten beaktas liksom eventuella jävsförhållanden.

Hörandeförsamlingens arbetsformer

Hörandeförsamlingen ska beakta de eventuella beslut som universitetsstyrelsen och/eller rektor fattat inför respektive val.

Hörandeförsamlingen utser ordförande inom sig. Ordföranden bör vara professor. Hörandeförsamlingen bestämmer över sitt eget arbete. Om hörandeförsamlingen väljer att utse en valberedning inom sig ska samma regler som för valberedning till fakultetsnämnd tillämpas. Om flera val löper parallellt kan hörandeförsamlingen utse en ordförande och en valberedning för varje val om inte annat framgår av särskilt beslut. Eventuellt förslag av valberedning ska följas av en period av fri nominering enligt samma regler för nomineringsförfarande som gäller vid fakultetsnämndsval. Val sker med slutna sedlar. Om endast en kandidat nominerats till viss plats kan val ske med acklamation, om ingen begär omröstning. Vid rösträkning ska en eller flera rösträknare delta. Vid lika röstetal skiljer lotten.

För sekretariatsfunktioner ansvarar Ledningskansliet.

Beslutsförhet – närvaro vid sammanträde

De ordinarie elektorerna förutsätts delta i utsatta sammanträden. Vid förfall för ordinarie elektor ansvarar denne för att kontakta gruppsuppleant. Förhinder att delta i ett sammanträde ska även meddelas till den som ansvarar för sekretariatet.

Endast ordinarie elektorer ska närvara vid sammanträde, eller vid förfall från denna/e suppleanter, om inte hörandeförsamlingen beslutar annorlunda. Hörandeförsamlingen är beslutsför när minst hälften av elektorerna inom respektive kategori är närvarande. För lärarrepresentanterna gäller dessutom att minst hälften av elektorerna för respektive område ska vara närvarande.

Protokoll

Vid sammanträde förs beslutsprotokoll enligt reglerna i myndighetsförordningen. Eventuellt avgivna yttranden eller avvikande mening ska fogas till protokollet. Protokoll justeras av utsedd/a justeringspersoner. Ordföranden kan vara en av dessa personer. Protokollen diarieförs och anmäls till det organ som initierat hörandeförsamlingens uppdrag.