Policydokument

Miljöledningssystemet ska innebära att myndigheten så långt det är möjligt använder en energieffektiv informationsteknik som verktyg för att miljöanpassa sin verksamhet. Myndigheten ska i samma syfte även utarbeta en mötes- och resepolicy.

Chefspolicyn är ett stöd för att uppnå universitetets vision, långsiktiga plan och verksamhetsplan. Den vänder sig till samtliga chefer inom universitetet och anger att varje chef har tre övergripande uppdrag och ska stäva efter att behärska fem olika förmågor.

Stockholms universitets Lönepolicy anger vad universitet som arbetsgivare ska bedöma vid lönesättning. Lönesättning ska motivera medarbetare till att prestera goda arbetsresultat, utveckla verksamheten och medverka till en god arbetsmiljö.

Planer

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Regler

Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl.a. genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor.

Allt arbete som en lärare utför åt universitetet skall ske inom ramen för anställningen.

Ersättning för utfört arbete skall regleras inom tjänsten och i förekommande fall som övertid eller som extra ersättning till den anställde.

Prefekten utses för tre år och uppdraget kan förlängas en, eventuellt två gånger. Endast om det finns särskilda skäl får den sammanhängande tiden överstiga nio år.

Adjungerad lärare, föreskrifter angående avtal om tidsbegränsad anställning av
Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) är det möjligt att anställa en adjungerad lärare tidsbegränsat i upp till två år. En sådan anställning kan förnyas.

Odisputerade lärare bör inte anställas vid universitetet. Från denna huvudregel kan dispens beviljas av rektor om det finns synnerliga skäl. En institution som vill anhålla om dispens för att utlysa tillsvidareanställning som adjunkt ska skriva ihop en ansökan om detta med en utförlig motivering.

Enligt 2 kap. 2 § HF ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. I Stockholms universitets anställningsordning, AOSU, samlas de regler om anställning som och befordran till lärare som universitetsstyrelsen har beslutat ska gälla. Rektor kan i enskilda fall efter yttrande medge undantag från föreskrifterna.

Med bisyssla menas i princip varje syssla, tillfällig eller varaktig, som utövas vid sidan av anställningen och som inte hänför sig till privatlivet. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Rektor beslutar att de personer som har anställts eller kommer att anställas som biträdande lektor vid universitetet med stöd av nu gällande regler i högskoleförordningen (2001:211) medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår.

Anställning av viss lärarpersonal

Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) är det nu möjligt att anställa en postdoktor tillsvidare dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl.

Rektorsbeslut efter utredning angående tidsbegränsade anställningar vid Stockholms universitet.

Rektor beslutar att personer som anställts tills vidare som universitetsadjunkt före den 1 januari 2011 medges rätt att ansöka om befordran till anställning tills vidare som universitetslektor så länge anställningen pågår.

För att få en helhetssyn av lärarens arbetsuppgifter ska samråd ske på förhand med prefekten/föreståndaren på den ordinarie arbetsplatsen innan överenskommelse träffas om arbete vid annan institution/motsvarande.

Handläggningsordning

Universitetet ser det som angeläget att på flera plan öka det vetenskapliga utbytet både nationellt och internationellt. Detta kan ske bl.a. genom att universitetet, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare från andra universitet till sig, antingen som affilierad forskare eller som affilierad professor