Fastställd av rektor 2016-02-25, dnr SU FV-1.1.2-0592-16.
(Ersätter tidigare beslut fastställt av rektor 2002-06-13.)

Ansvarig enhet: Personalavdelningen
 

Stockholms universitets föreskrifter om anställdas bisysslor

De nya föreskrifterna (komplett beslut finns nedan bland bifogade filer) innehåller följande:

 1. Definitionen av bisyssla vid Stockholms universitet
 2. FoU-bisysslor
 3. Lärares skyldighet att anmäla ämnesanknutna bisysslor
 4. Skyldighet att lämna uppgift om bisyssla i annat fall
 5. Tillåtna bisysslor ska hållas klart åtskilda från verksamheten vid universitetet
 6. Förtroendeskadlig bisyssla
 7. Arbetshindrande bisyssla
 8. Konkurrerande bisyssla
 9. Affärstransaktioner
 10. Arbetsgivarens information om bisysslor
 11. Lärares rätt att få besked om bisyssla
 12. Handläggning och beslut i frågor om bisysslor
 13. Ytterligare information


Alla anställda ska i Primula intyga att de tagit del av föreskrifterna.

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula från och med den 1 april 2016. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.


Den mer utförliga informationen på medarbetarwebben, Information om anställdas bisysslor, utgör en fördjupning i ämnet och innehåller mer detaljerade resonemang samt redogörelser för praxis på området.