Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Rebecca Brinch och Lise-Lott Lundberg

(Policyn har aktualitetsgranskats 2019.)

Inledning

Utbildning och forskning vid flertalet av våra institutioner och enheter ska 2015 inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. Denna vision är utgångspunkten för verksamheten och förutsätter ett professionellt chefs- och ledarskap. Chefspolicyn klargör universitetets förväntningar och krav på våra chefer för att säkerställa ett gott chefs- och ledarskap på alla nivåer. Policyn vänder sig till samtliga chefer vid Stockholms universitet i en formell chefsposition. Syftet med policyn är att alla - både medarbetare och chefer vid universitetet - ska veta vilka förväntningar som ställs på våra chefer. Den anger hur chefer förväntas agera i rollen som chef och ledare och hur de bör samverka med sina medarbetare och andra chefer.

Policy

Chefspolicyn gäller för samtliga chefer vid universitetet. Policyn anger vilka ramar och villkor som kännetecknar chefskapet och framför allt så anger den de förmågor som samtliga chefer ska sträva efter att behärska. Policyn ska ses som en utgångspunkt för utvecklingen av och som en personlig inspiration till utövandet av chefs- och ledarskapet. Den ska även fungera som underlag vid rekrytering av chefer, vara ett stöd och stimulans till ett väl utvecklat chefs -och ledarskap samt vara en utgångspunkt för kontinuerlig avstämning mellan en chef och dennes överordnade chef. Den kan med fördel även användas som checklista för det egna ledarskapet.

Ansvar

Stockholms universitet är en statlig myndighet som omfattas av ett komplext ramverk. Ramverket är givet och anger de regler och riktlinjer som styr hur universitetets chefer ska agera gentemot uppdragsgivaren, medarbetare och deras företrädare samt studenter.

Anvisningar

En komplett chefspolicy med anvisningar av chefers uppdrag och väsentliga förmågor finns tillgänliga i den nedladdningsbara broschyren “Chefspolicy vid Stockholms universitet”. 

Relaterade dokument
Se vidare i det kompletta dokumentet Stockholms universitets chefspolicy (pdf) bland bifogade filer.