Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Kontaktperson: Carl-Axel Holmberg

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019)

Inledning

Med bisyssla menas i princip varje syssla, tillfällig eller varaktig, som utövas vid sidan av anställningen och som inte hänför sig till privatlivet. Bisysslan kan vara avlönad eller oavlönad.

Policy

De nya föreskrifterna innehåller följande:

 • Definitionen av bisyssla vid Stockholms universitet
 • FoU-bisysslor
 • Lärares skyldighet att anmäla ämnesanknutna bisysslor
 • Skyldighet att lämna uppgift om bisyssla i annat fall
 • Tillåtna bisysslor ska hållas klart åtskilda från verksamheten vid universitetet
 • Förtroendeskadlig bisyssla
 • Arbetshindrande bisyssla
 • Konkurrerande bisyssla
 • Affärstransaktione
 • Arbetsgivarens information om bisysslor
 • Lärares rätt att få besked om bisyssla
 • Handläggning och beslut i frågor om bisysslor
 • Ytterligare information

Anvisningar

Alla anställda ska i Primula intyga att de tagit del av föreskrifterna.

Ansvar

Anställda anmäler själva bisysslor i personalsystemet Primula från och med den 1 april 2016. Universitetslärare ska göra detta fortlöpande och på eget initiativ. Andra anställda är endast skyldiga att redovisa bisysslor i Primula, om arbetsgivaren begär det.

Relaterade dokument

Den mer utförliga informationen på medarbetarwebben, Information om anställdas bisysslor, utgör en fördjupning i ämnet och innehåller mer detaljerade resonemang samt redogörelser för praxis på området.

Komplett beslut om föreskrifter kring bisysslor finns i den nedladdningsbara pdf:en ”Bisysslor – föreskrifter – rektorsbeslut 2016-02-25” nedan.