Rektor 2009-01-29, Dnr SU 601-0103-09

Ansvarig enhet: Personalavdelningen

Information om avtalet
Arbetsgivarverket har tecknat ett förhandlingsprotokoll och slutit ett avtal om en tidsbegränsad anställning som postdoktor med de centrala arbetstagarorganisationerna OFR/S, P och O, Saco-S och SEKO, vars huvudsakliga innehåll återges nedan. Reglerna gäller fr.o.m. den 1 september 2008.

Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (LAS) är det nu möjligt att anställa en postdoktor tillsvidare dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Enligt förhandlingsprotokollet ska en anställd som varit föräldraledig erbjudas möjlighet till förlängning, motsvarade minst ledighetens omfattning.

Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl förstås ledighet av samma typ som nämns i föregående stycke.

En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning, men undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Anställning som postdoktor avser arbete på heltid.

En förutsättning för att använda tidsbegränsad anställning som postdoktor är att arbetstagaren inte tidigare varit anställd som postdoktor med stöd av avtalet under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.

Tillämpningsföreskrifter
Anställningsförordningens regler om utlysning av en ledig anställning är tillämpliga när universitetet avser att anställa en postdoktor. Det innebär att universitetet ska informera på lämpligt sätt så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till universitetet inom viss tid. I det fall en namngiven person fått en anställning som postdoktor med därtill hörande finansiering från t.ex. ett forskningsråd behöver anställningen dock inte utlysas.

Anställningsperioden ska normalt avse två år.

Tidsbegränsad anställning som postdoktor är en kollektivavtalad tidsbegränsning som gäller utöver lagen om anställningsskydd (LAS). En arbetstagare kan alltså före och efter en anställning som postdoktor vara tidsbegränsat anställd t.ex. som forskare med stöd av 5 § p.1 LAS, allmän visstidsanställning. Någon sammanräkning med anställningstid i tidsbegränsad anställning enligt LAS eller högskoleförordningen och tidsbegränsad anställning som postdoktor ska inte ske.

Blanketten SU 9030 ska användas för anställningsbeslut avseende postdoktor. Grunden för tidsbegränsning är ”Postdoktor – Arbetsgivarverkets centrala avtal”.

Kontakta Personalavdelningen vid frågor om anställning som postdoktor.