Ansvarig enhet: Rättssekretariatet

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2019 och kommer att revideras under hösten 2019.)

1. Inledning

Stockholms universitet accepterar inte någon form av handlingar eller beteenden som kan skada universitetet, dess anställda eller tredje man. I en organisation av Stockholms universitets storlek, kan det dock uppkomma fall av misstänkta eller konstaterade ekonomiska oegentligheter. Dessa ärenden ska handläggas skyndsamt och på ett sådant sätt att:

- Risk för ytterligare skada undanröjs eller begränsas

- Möjlighet till utredning säkerställs

- Arbetsrättsliga regler följs

- Korrekt och rättssäker handläggning sker

2. Syfte

Syftet med riktlinjerna är att ge medarbetare och studenter stöd när man upptäcker eller misstänker ekonomiska oegentligheter så att ovanstående krav på handläggning uppfylls.

3. Definitioner

Med ekonomiska oegentligheter menas här en handling eller annat beteende av en medarbetare eller student i strid med lag, förordning, annan bestämmelse eller avtal. Handlingen eller beteendet kan ha skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Handlingen eller beteendet ska medföra att universsitetet har anledning att ifrågasätta förtroendet för medarbetaren eller studenten och att det föreligger risk för att universitetets egendom eller namn lider skada. Handlingen eller beteendet kan exempelvis gälla:

- Olagliga eller otillbörliga betalningar eller förmåner

- Missbruk eller förskingring av universitetets resurser eller information

-  Bedräglig bokföring eller falsk redovisning

- Överträdelse av god affärssed i samband med upphandling

- Mottagande av gåvor/förmåner från extern eller intern part om det sker i avsikt att påverka den anställdes tjänsteutövning (se Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet Dnr SU 31-2408-12)

4. Omedelbara åtgärder

En upptäckt eller misstänkt händelse ska omedelbart anmälas till Sektionen för säkerhet vid Stockholms universitet eller till närmaste chef. Anmälan kan även ske anonymt via universitetets tipstelefon 08-1611 55 eller anonymt mail eller universitetets anmälningsrutin SAMIR.

5. Polisanmälan

Beslut om att polisanmäla händelsen tas av berörd chef i samråd med Förvaltningschefen. Säkerhetschefen verkställer beslut om polisanmälan samt samordnar eventuella försäkringsfrågor (se dok Säkerhetspolicy Dnr SU FV-1.1.2-0327-13).