Policydokument

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Planer

För närvarande finns inga styrdokument inom det här området.

Regler

Universitetsstyrelsen har 2017-02-17 fattat beslut om en ny antagningsordning för år 2017. Antagningsordningen omfattar utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetsstyrelsen har 2018-02-16 fattat beslut om en ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Dokumentet innehåller de nationella och lokala regler som gäller för antagning av doktorander till utbildning på forskarnivå.

 Dokumentet innehåller de nationella och lokala regler som styr utbildning och examination på
forskarnivå vid universitetet. Det ersätter Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet (dnr nr SU FV-1.1.2-0138-14).

Riktlinjer för samarbete mellan Stockholms universitet och högskola utan eget vetenskapsområde i forskarutbildningen

Lokal examensordning för Stockholms universitet är fastställd av rektor 2013-12-12 och senast reviderad 2016-12-16.

Examensbilagan Diploma Supplement ska bifogas examensbevis avseende grundläggande högskoleutbildning som utfärdas fr.o.m. den 1 januari 2003.

Studie- och karriärvägledningens syfte är att skapa förutsättningar för och stödja välgrundade val av studie- och karriärvägar som främjar individens utveckling. Tillgänglig och kompetent studie- och karriärvägledning befrämjar hög kvalitet i utbildningen och utvecklar den sociala och etniska mångfalden vid universitetet. I arbetet med breddad rekrytering och i karriärvägledning är studievägledningens roll att visa på arbetsmarknadsanknytning och utbildningens relevans och användbarhet. Studie- och karriärvägledningen är också en viktig del av universitetets samverkan med det omgivande samhället. Ett av de fyra huvudområdena i Stockholms universitets strategidokument för 2015-2018 är just nationell och internationell samverkan. Här har studievägledningen en viktig roll. Vid institutionsspecifik vägledning kan det t.ex. innebära samordning av studentutbyte och alumnverksamhet.

Detta avsnitt innehåller riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet, riktlinjer för utbytesstipendier för gästforskare samt föreskrifter för Stockholms universitets stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.

Dessa regler ska tillämpas fr.o.m. 1 oktober 2015 för nya kurs- och utbildningsplaner samt för äldre kurs- och utbildningsplaner som revideras.

Detta beslut gäller från och med den 15 februari 2010 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2004-06-10, dnr SU 301-1359-04 samt 2005-11-24, dnr SU 301-2090-05.

Dessa riktlinjer är beslutade av rektor 2013-01-24 (Dnr SU FV-1.1.2-0184-13) och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2009-03-05 (Dnr SU 50-0540-09).

Bestämmelserna gäller utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt dessa har en student rätt att under vissa förutsättningar få en utbildning hos en annan än den egna högskolan tillgodoräknad. Prövning om en utbildning kan godtas för tillgodoräknande ankommer på respektive högskola.

Ett tillgodoräknande av utbildning skall endast ske för den som är student vid Stockholms universitet och således är både antagen och bedriver utbildning vid universitetet. Denna regel skall tillämpas strikt och den som inte är antagen till eller bedriver högskoleutbildning skall därför inte ha möjlighet att erhålla högskolepoäng.

För att förebygga vilseledande vid prov eller liknande är det viktigt att studenter tidigt får information om kurser och hur de examineras samt att studenter och anställda har kännedom om universitetets regler gällande utbildning, examination, tentamensskrivningar och regler om disciplinära förseelser och åtgärder enligt högskoleförordningen, se Regelboken, Bok 2.

Rektor har 2015-12-17 beslutat om reviderade regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet. Beslutet gäller från och med 2016-01-01 och ersätter tidigare beslut fattat av rektor 2013-06-19 (dnr SU FV-1.1.2-1931-13). Tidigare regler återfinns nedan under Bifogade filer.

Beslut om principer för avgiftsnivåer vid Stockholms universitet

Fastställande av studieavgifter vid Stockholms universitet

Rektorsbeslut 2016-01-14, dnr SU FV-2.4.3-0068-16. Ersätter tidigare rektorsbeslut; rf 2013-05-08.

Handläggningsordning

 

I handläggningsordningen regleras ansvar och beredning på institutionsnivå och områdesnivå före beslut av rektor om indragning av handledning och andra resurser för doktorand. Vidare regleras ansvar och beredning avseende doktorands rätt till överklagande samt doktorands rätt att ansöka om att återfå handledning och andra resurser.

Fastställda kurs- och utbildningsplaner är juridiskt bindande och högskolan är skyldig att följa det som föreskrivs i dem. Det kan i vissa fall finnas skäl för ett lärosäte att besluta att en fastställd kurs- eller utbildningsplan inte ska vara giltig längre. Detta dokument fastställer beslutsgången och den handläggning som krävs för att detta ska ske på ett rättssäkert sätt. Ett beslut om upphävande medför att en avvecklingsprocess (av en kurs eller ett utbildnings-program med angiven kod) tar vid.

Närmare information om hur handläggning av beslut om tillgodoräknande bör ske.

Relaterade länkar

Lärarstudenter måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan de ska göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Detta följer av lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Rutiner för prissättning av kurser, program och första terminen av program vid Stockholms universitet